De fleste nye reguleringsplaner har regulert frisiktsoner (hensynssoner) ved vegkryss innenfor planavgrensningen.

Reguleringsplanen kan ha bestemmelser knyttet til frisiktsonen som sier noe om hva som kan etableres på arealet for å unngå at sikten blir forringet.

Vegmyndighetene kan fjerne uønsket vegetasjon innenfor disse frisiktsonene med henvisning til planbestemmelsene og med hjemmel i veglova § 31 (Lovdata).

Fjerning av støyskjermer eller andre søknadspliktige byggverk som er oppført innenfor frisiktsonen i strid med reguleringsbestemmelsene, kan håndteres av de kommunale plan- og bygningsmyndighetene og ikke av vegmyndigheten eller vegselskapet.

Med «vegselskap» mener vi eksempelvis utbyggingsselskapet Nye Veier AS og OPS-selskaper (Offentlig og Privat Selskap) som begge er ansvarlig for å drifte deler av det offentlige vegnettet.