Det er overlatt til vegmyndighetenes frie skjønn å vurdere hva som er nødvendig å fjerne av vegetasjon ut fra en veg- og trafikkfaglig vurdering.

Vegmyndighetene kan med hjemmel i veglova § 31 (Lovdata) fatte vedtak om at trær, busker eller annen vegetasjon som er innenfor vegens byggegrense fjernes dersom det er nødvendig av hensyn til ferdsel på vegen eller for vegvedlikeholdet.

Vegselskapet er ikke gitt hjemmel til å fatte vedtak etter veglova § 31. Dersom de har behov for å fjerne vegetasjon innenfor byggegrensa, må de anmode aktuell vegmyndighet om å fatte selve vedtaket. I slike tilfeller må vegselskapet og den aktuelle vegmyndigheten avklare hvordan saksgangen håndteres i praksis. Dette gjelder særlig punkter som iverksetting av tiltaket, bekostning av utgifter og erstatning.

Med «vegselskap» mener vi eksempelvis utbyggingsselskapet Nye Veier AS og OPS-selskaper (Offentlig og Privat Selskap) som begge er ansvarlig for å drifte deler av det offentlig vegnettet.

Regelverk

Vedtak etter veglova § 31 er et enkeltvedtak som faller inn under regelverket i forvaltningsloven. Saksbehandlingen må derfor følge forvaltningslovens regler (Lovdata).

Framgangsmåte

Forhåndsvarsling

Vedtak må forhåndsvarsles i henhold til forvaltningsloven § 16 (Lovdata). Forhåndsvarselet må inneholde en beskrivelse av tiltaket med en frist for grunneier eller rettighetshaver til å komme med eventuelle merknader til varslet tiltak. Vi anbefaler en merknadsfrist på cirka 3 uker, eventuell lengre frist i sommerferien.

Vedtak (enkeltvedtak)

Vedtak etter veglova § 31 er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og må ivareta kravene i forvaltningsloven kap. V (Lovdata). Det vil si at vedtaket skal være skriftlig og begrunne hvorfor vegetasjon må fjernes for å ivareta nødvendig sikt for trafikantene. Grunneier skal i vedtaket gis en frist for å kunne fjerne vegetasjonen selv. Fristen bør settes slik at det er mulig for grunneier eller rettighetshaver å fjerne vegetasjonen.

Vedtaket bør inneholde informasjon om hvordan vegetasjonen vil bli fjernet (for eksempel maskinelt) dersom grunneier ikke fjerner plantevekstene selv.

Det bør i vedtaket også stå at vegmyndigheten kan sette igang arbeidet med å fjerne vegetasjon selv direkte dersom grunneier eller rettighetshaver ikke fjerner vegetasjonen innen fristen.

Vedtaket må også inneholde opplysning om at det går an å klage.

Klage

Da vedtak etter veglova § 31 er et enkeltvedtak som kan påklages, må en eventuell klage behandles i henhold til forvaltningslovens bestemmelser.

Iverksetting

Veglova § 31 tredje ledd regulerer framgangsmåten dersom eier eller rettighetshaver ikke etterkommer vedtaket med hjemmel i første ledd. Bestemmelsen sier at vegmyndighetene, i tilfelle der pålegget i vedtaket ikke er etterkommet innen fastsatt frist og klagefristen og eventuell klagebehandling er ferdig, kan sette i verk tiltaket med å fjerne plantevekstene. Veglova § 31 tredje ledd gir altså vegmyndighetene hjemmel til direkte tvangstiltak (iverksettelsestiltak).

Bekostning av utgifter

Kostnader med beskjæringen bekostes av vegmyndighetene. Dette er i tråd med veglova § 31 andre ledd.

Dersom grunneier tidligere har fått beskjed om at det ikke kan plantes slik vegetasjon innenfor dette området, kan vegmyndighetene etter veglova § 31 fjerde ledd beskjære vegetasjonen på grunneiers bekostning. Da kan utgifter til beskjæring inndrives hos grunneier ved utpanting etter veglova § 59 (Lovdata).

Erstatning

Grunneier har ikke automatisk krav på erstatning etter veglova § 31 andre og tredje ledd, men kan kreve erstatning. Blir det ikke oppnådd enighet om eventuell erstatning, skal erstatningen fastsettes ved skjønn etter veglova § 60 (Lovdata).

Rett til erstatning gjelder ikke dersom grunneier har latt vegetasjon vokse opp på tross av at han tidligere har fått varsel om at dette ikke er lovlig. Dette følger av veglova § 31 fjerde ledd.

Ivareta fri sikt langs offentlig veg