Nåværende ventetid, oppdatert 21. mai 2024, er ca. 7 virkedager.

Med ventetid menes tiden fra søknaden blir sendt, inn til saksbehandler påbegynner dokumentbehandlingen.

Saksbehandlingstid

Faktisk saksbehandlingstid påbegynnes først når søknaden er komplett og det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon for å realitetsbehandle søknaden. Vi etterstreber å holde saksbehandlingstiden nede, og denne siden vil derfor oppdateres jevnlig med forventet behandlingstid for innsendte søknader.

Intensjonen med sentralisert dokumentgodkjenning er å bidra til å redusere saksbehandlingstiden, i samarbeid med bransjen. Dette innebærer også at saksbehandlingstiden kan bli berørt av faktorer som også de respektive bransejaktørene selv kan påvirke.

Noen eksempler på dette kan være:

  • Gjentagende tilbakemeldinger på samme forhold
  • Mangelfull innsendt dokumentasjon
  • Uryddig struktur på innsendt dokumentasjon
  • Omkamper på tidligere avklarte forhold
  • Dokumentasjon som ikke har relevans til oppfyllelse av berørte kravområder

Gjennom vårt samarbeid er det derfor svært viktig at alle parter etterstreber en ryddig søknadsprosess, hvor dialogen foregår på en effektiv og konstruktiv måte.

Statens vegvesen skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak fattes, og vil derfor måtte fatte negative vedtak i saker hvor påpekte mangler i dokumentasjonen ikke blir utbedret.