Ved førstegangsgodkjenning av tunge kjøretøy i Norge må du først sende inn dokumentasjon og så få en teknisk kontroll av kjøretøyet ved en trafikkstasjon.

Send inn dokumentasjon Logg inn

Ordningen gjelder ved nytt oppbygd kjøretøy i Norge, samt nytt- og bruktimporterte kjøretøy. Ønsker du å få kjøretøy godkjent, må du gjennom tre steg.

Det lanseres en ny innsendingsløsning for enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy i løpet av uke 19. Les mer her:
Ny innsendingsløsning for enkeltgodkjenning av tunge kjøretøy

Ansvarlig søker

Søknad om godkjenning skal fremsettes av fabrikant, kjøretøyets eier eller av person som har fullmakt fra en av disse. Den som søker om godkjenning av bil og tilhenger til bil må selv bære omkostningene i forbindelse med godkjenningen, så som dokumentasjon, prøvinger, kontroll av produksjonsoverensstemmelse og så videre. Søker er ansvarlig for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon fra alle byggetrinn i oppbyggingsprosessen av et kjøretøy med hensyn til tekniske data, tekniske krav og administrative krav.

Kjøretøyet skal være ferdig bygget før søknad om enkeltgodkjenning sendes inn.

Godkjenningsprosessen

1. Send inn dokumentasjon

Dersom du har importert kjøretøyet, må det være fortollet inn til Norge før du kan sende inn dokumentasjon.

For å sende inn dokumentasjonen logger du inn på Din side. Tjenesten kan brukes av både privatpersoner og bedrifter. For å kunne bruke tjenesten på vegne av bedrift må du ha rettigheter i Altinn. Inne i tjenesten fyller du ut skjemaet og laster opp dokumentene. Etter at du har fått en bekreftelse på innsendt dokumentasjon, er dette å anse som en søknad om enkeltgodkjenning av det aktuelle kjøretøyet.

Følgende dokumentasjon skal sendes inn for et nytt kjøretøy som skal enkeltgodkjennes:

Tekniske data

 • Mal for tekniske data, utfylt i henhold til dokumentets beskrivelse

  Sidene som omhandler tekniske data i dokumentmalen "Mal for fremleggelse av tekniske data i gruppe M & N" (bil) samt “Mal for fremleggelse av tekniske data i gruppe O”(henger).

Dersom du ikke bruker de eksisterende malene til å dokumentere tekniske data, må dokumentasjonen ha likt innhold og lik struktur som malene.

Tekniske krav

 • Kjøretøyets tollkort (for importerte kjøretøy)
 • Fabrikantattest for hvert byggetrinn

  Denne skal dokumentere hvilke kravområder som er berørt av hvert enkelt byggetrinn, hvilket kravnivå kjøretøyet oppfyller og skal vise til relevant underlagsmateriale som dokumenterer at kjøretøyet oppfyller kravene.
 • Underlagsmateriale for tekniske krav som dokumenterer at kjøretøyet oppfyller kravnivåene det er bygget etter, skal fremlegges
 • CoC, dersom basiskjøretøyet innehar en typegodkjenning for ufullstendig kjøretøy

 Følgende bilder må fremlegges, og samles i en dokumentfil

 • Bilder av kjøretøyet, skrått forfra og skrått brakfra.
 • Bilder av komponentmerkinger, for eksempel tilhengerfeste, trekkbjelke, sidehinder og så videre.
 • Bilder av fabrikasjonsplaten (hver fabrikant skal ha påmontert sin egen fabrikasjonsplate), med krav til innhold og utforming som beskrevet i rettsakten angitt i bilforskriftens vedlegg 1, kravområde 4A.

  Se også utsendt brev Lik forskriftsforståelse og praktisering ved første gangs godkjenning av tunge kjøretøy (PDF).
 • Bilde av bremsebestykningsplaten.

All dokumentasjon skal henvise til det aktuelle understellsnummer, og det skal tydelig fremgå av dokumentene hvem som har dokumentert hva. Også dersom kjøretøyet er oppbygd i flere trinn av flere fabrikanter, skal dette dokumenteres. Det skal kun sendes inn dokumenter som gjelder det aktuelle byggemønster.

I tilfeller hvor rettsakten åpner for helt- eller delvis unntak fra rettsakten, er det fabrikantens ansvar å grunngi dette i sin dokumentasjon.

Særskilt ved søknad om teknisk dispensasjon

Skal du søke om teknisk dispensasjon fra krav må dette begrunnes i søknaden, og sendes sammen med øvrig dokumentasjon.

Følgende dokumentasjon skal sendes inn for et bruktimportert kjøretøy som skal enkeltgodkjennes:

 • Tollkort, NA221
 •  Ved førstegangsgodkjenning av brukte kjøretøy fra et EU/EØS-land, er det krav om innsending av vognkort.
 • I tillegg til bilder som nevnt ovenfor, bilde av kjøretøyets kilometerstand.
 • Mal for tekniske data, som beskrevet for nytt kjøretøy.

Enkelte utenlandske vognkort kan være mangelfulle med hensyn til tekniske data, og det er i disse tilfeller søkers ansvar å fremlegge nødvendige og riktige opplysninger.

2. Behandling av innsendt dokumentasjon

Når all dokumentasjon er sendt inn, vil saksbehandler gjennomgå dokumentasjonen opp imot kravene. Er det behov for ytterligere informasjon, for eksempel ved feil eller mangler ved innsendingen, vil saksbehandler kontakte dokumentinnsender.

Når dokumentasjonen er godkjent vil saksbehandler opplyse om dette via oppgitt epost.

Blir ikke dokumentasjonen godkjent, kan du klage på vedtaket. Det gjør du ved å sende en skriftlig henvendelse til den enheten som utstedte vedtaket.

3. Teknisk kjøretøykontroll

Bestill time til kjøretøykontroll på Din side. Timebestillingen kan gjøres uavhengig av dokumentinnsendingen. Husk at dokumentasjonen må være ferdig saksbehandlet før kjøretøyet kan fremstilles for teknisk kjøretøykontroll.

Ved oppmøte på kontrolltime må du ha med registreringskortet (blankett NA 0221)/tollkort. Er kjøretøyet bruktimportert må du som hovedregel også ha med originale vognkort. Om ikke eier møter til kontrollen må det fremvises en fullmakt fra eier. På kontrollen vil teknisk saksbehandler verifisere at kjøretøyets oppbygging er i henhold til den anbefalte godkjenningen av innsendt dokumentasjon.

Kjøretøyet kan ikke registreres før det er godkjent.

Klage

Du kan klage på vedtaket dersom kontrollen ikke blir godkjent. Klagen må være skriftlig og rettet til den enheten som utstedte vedtaket. Bruk gjerne vedlagt klageskjema som følger vedtaket du har mottatt.

Sammen med vedtaket får du informasjon om hvem det kan klages til, hvilket lovverk saken er behandlet etter og hvilken frist det er for å klage på avgjørelsen. I klagen må du presisere

 • Hvilket vedtak du klager på
 • Årsaken til at du klager
 • Hvilke endringer du ønsker i vedtaket
 • Eventuelle andre opplysninger som har betydning for behandlingen av klagen

Klagen skal sendes til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål. 2605 Lillehammer eller e-post

Merk klagen med saksnummeret fra vedtaket.