Bilforskriften § 10 a, b og c gir spesielle unntak ved enkeltgodkjenning av bruktimporterte biler og tilhengere.

Ordningen gjelder både personbiler, varebiler, busser, lastebiler samt tilhengere til disse. Disse reglene har fra 1. juni 2017 overtatt for de tidligere særreglene i kjøretøyforskriften § 1-15.

Bil i gruppe M og tilhenger i gruppe O som er i original utførelse eller tilnærmet original utførelse kan godkjennes etter disse særbestemmelsene såfremt det fremlegges registreringsdokumentasjon eller dokumentasjon fra fabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium som viser at kravene for godkjenning i enten annet EØS-land, USA eller Canada er tilfredsstilt. Kjøretøyet må ha vært registrert i minimum 6 måneder i annet land (uansett hvor i verden) for at det skal kunne godkjennes etter disse bestemmelsene.

Med «original utførelse» menes kjøretøy slik det ble levert av fabrikanten(e) før første registrering. Med «fabrikant» menes den som bygger komplett kjøretøy, bygger i en av flere etapper eller endrer et kjøretøy før første registrering.

Med «tilnærmet original utførelse» menes kjøretøy som etter første registrering har gjennomgått moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad.

Etter godkjenning i Norge følger personbiler (gruppe M1) og varebiler (N1) de samme reglene for endring og ombygging som biler som er godkjent etter ordinære regler. For kjøretøy i øvrige grupper er endringsadgangen begrenset til at kjøretøyet etter endringen må være innenfor «tilnærmet original utførelse».

Personbiler og varebiler som er godkjent etter kjøretøyforskriften § 1-15 før 1. juni 2017 har samme adgang til endringer som angitt i forrige avsnitt, altså som biler som er godkjent etter ordinære regler. For øvrige kjøretøy i gruppe M og N som er godkjent etter kjøretøyforskriften § 1-15 i perioden 2004-2006 er også endringsadgangen lik som i forrige avsnitt, dvs. at kjøretøyet må være innenfor «tilnærmet original utførelse».

NB! Godkjenningsordningen, herunder både første gangs godkjenning og godkjenning av ombygginger, kan kun gjennomføres på bestemte trafikkstasjoner. Dette er Drammen, Hafslund (Sarpsborg), Haugesund, Trondheim og Bodø.