Bilforskriften har bestemmelser om enkeltgodkjenning av bruktimportert bil og tilhenger til bil fra USA og Canada.

De aktuelle bestemmelsene finner du i Bilforskriften paragraf 5-3, 5-4 og 5-5, samt i kapittel 11. Reglene kan også benyttes som alternativ til bilforskriftens paragraf 5-2 ved import fra EØS-området.

Godkjenning etter disse reglene, både første gangs godkjenning og godkjenning av ombygginger, kan kun gjennomføres på bestemte trafikkstasjoner. Dette er Drammen, Skien, Hafslund (Sarpsborg), Haugesund, Trondheim og Bodø.

Hva gjelder ordningen?

Ordningen gjelder både personbiler, varebiler, busser, lastebiler samt tilhengere til disse. Dette er de samme bestemmelsene somt tidligere fantes i Bilforskriften (2012) som paragraf 10 a-c og før det i kjøretøyforskriften paragraf 1-15.

Bil og tilhenger i kjøretøygruppene M, N og O som er i original utførelse eller tilnærmet original utførelse, kan godkjennes etter disse importbestemmelsene. For at Statens vegvesen skal godkjenne kjøretøyet, må du legge fram registreringsdokumentasjon eller dokumentasjon fra fabrikant eller kompetent, uavhengig laboratorium som viser at kjøretøyet oppfyller kravene for godkjenning i enten et annet EØS-land, USA eller Canada. Kjøretøyet må ha vært registrert i minimum 6 måneder i annet land (uansett hvor i verden) for at vi kan godkjenne etter disse bestemmelsene.

Definisjoner

Med «original utførelse» mener vi kjøretøy slik det ble levert av fabrikanten(e) før første registrering.

Med «fabrikant» mener vi den som bygger komplett kjøretøy, bygger i en av flere etapper eller endrer et kjøretøy før første registrering.

Med «tilnærmet original utførelse» mener vi kjøretøy som etter første registrering har gjennomgått moderate endringer som ikke kan antas å påvirke kjøretøyets sikkerhets- eller miljøegenskaper i negativ grad.

Etter godkjenning i Norge

Etter godkjenning i Norge følger personbiler (gruppe M1) og varebiler (gruppe N1) de samme reglene for endring og ombygging som ellers gjelder. For kjøretøy i øvrige grupper (lastebil, buss og tilhenger) , må kjøretøyet være i «tilnærmet original utførelse» etter ombyggingen eller endringen.

Personbiler og varebiler som er godkjent etter kjøretøyforskriften paragraf 1-15 før 1. juni 2017 har samme adgang til endringer som angitt i forrige avsnitt, altså som biler som er godkjent etter ordinære regler. For lastebil, buss og tilhenger som er godkjent etter kjøretøyforskriften § 1-15 i perioden 2004-2006 er også endringsadgangen lik som i forrige avsnitt, dvs. at kjøretøyet må være innenfor «tilnærmet original utførelse».