1. juli 2005 kom regler for hvordan transportbedrifter skal organisere arbeidstiden til sine sjåfører. Her kan du lese om forskriften.

Reglene er gitt for å følge opp Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, men er i stor grad en videreføring av tidligere regler fra arbeidsmiljøloven. Sjåfører som driver kjøring underlagt kjøre- og hviletidsreglene skal i tillegg få organisert arbeidstiden sin i tråd med reglene i den nye forskriften. 

I tillegg kan du laste ned brosjyren om "Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport" (se vedlegg). I dette heftet får du en forklaring på hva de nye reglene går ut på, og hva de innebærer for deg som sjåfør.

Disse sidene
På disse sidene kan du lese mer om hva de nye reglene handler om, hvem reglene gjelder for og hvilke plikter de oppstiller. Du finner også linker til relevant informasjon. Videre har vi tatt inn de vanligste spørsmålene omkring forståelsen av reglene, med utfyllende svar.

EØS-regler
Reglene i forskriften er basert på direktiv 2002/15/EF, og er dermed felles for hele EØS-området. Norge er forpliktet til å gjennomføre direktivet gjennom EØS-avtalen. Mange av reglene i forskriften er også hentet fra arbeidsmiljøloven. På denne måten får man et komplett regelsett om arbeidstid for de som omfattes av reglene.

Formålet med reglene
Hovedformålet med reglene er å verne om arbeidstakerens arbeidsmiljø. I Norge har vi lenge hatt regler om sjåførers arbeidstid, siden arbeidsmiljøloven i utgangspunktet gjelder for alle sektorer. I Europa har det derimot manglet en felles regulering av arbeidstiden for denne gruppen arbeidstakere. Når det gis regler som definerer en felles minstestandard for arbeidstiden til sjåførene, vil man samtidig sørge for likeverdige konkurransevilkår i hele EØS-området. En annen konsekvens av reglene er økt trafikksikkerhet. Det er en kjensgjerning at jo mer opplagt en sjåfør er, jo mer oppmerksom er han i trafikken. Motsatt vil en trøtt og sliten sjåfør ha lengre reaksjonstid og være en større fare for seg selv og trafikantene rundt seg. En regulering av arbeidstiden forventes derfor å gi en trafikksikkerhetsgevinst.