Les om hvilke forpliktelser som gjelder for arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsgiver

Arbeidsgiveren er den som er ansvarlig for å tilrettelegge arbeidstiden til sine ansatte slik at reglene i forskriften kan overholdes. Forholdene omkring arbeidstiden må i første omgang reguleres i ansettelsesavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg må arbeidsgiveren organisere arbeidstiden fortløpende slik at det er mulig å overholde reglene i forskriften.

De viktigste pliktene for arbeidsgiveren er: 

  • Arbeidstiden til arbeidstakerne skal registreres. Dette registeret vil høre inn under personopplysningsloven.
  • De registrerte opplysningene skal oppbevares i to år etter den aktuelle perioden for beregning av gjennomsnittlig arbeidstid for å gjøre det mulig å føre tilsyn med at reglene ivaretas. Etter to år skal opplysningene slettes.
  • Det skal i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeides en arbeidsplan for de arbeidstakerne som arbeider til ulike tider av døgnet.
  • De arbeidstakerne som hovedsakelig utfører nattarbeid skal få regelmessig gratis helsekontroll.
  • Der arbeidstakere jobber for flere arbeidsgivere i bransjen, må hver arbeidsgiver sørge for å vite hvor mye arbeid som utføres for de andre arbeidsgiverne. Det er fordi arbeid for flere arbeidsgivere skal legges sammen, jf. § 18.
  • Ved tilsyn skal tilsynsmyndigheten få tilgang til opplysningene som er ført i registeret over utført arbeid. All øvrig dokumentasjon skal også tilsynsmyndighetene få tilgang til. Det kan være timelister, overtidslister, lønningslister, sjåførenes loggbøker, osv.

Arbeidstaker/sjåfør

Arbeidstakerne har et medvirkningsansvar etter § 3 annet ledd i forskriften. Grovt sagt kan vi si at det betyr at de skal bistå sin arbeidsgiver med å følge reglene i forskriften. Enkelte punkter er viktige å få med seg:

  • Medvirkningsansvaret gjør at arbeidstakeren selv må ta pauser og gjennomføre hviletid når reglene krever det og ellers når forholdene ligger til rette for det. Disse pausene og hviletidene må avholdes i tråd med forskriftens regler.
  • Arbeidstakeren må rapportere inn til arbeidsgiveren sin om utført arbeid, gjennomførte pauser og hviletid osv slik at arbeidsgiveren kan beregne og organisere arbeidstiden i tråd med forskriften.
  • De som utfører arbeid for flere arbeidsgivere, må gi skriftlige opplysninger om mengden av dette arbeidet til sine andre arbeidsgivere.

Andre 

§ 3 oppstiller et såkalt medvirkeransvar. For eksempel kan de som presser en bedrift til å bryte reglene i forskriften komme i straffansvar for dette.

Omfanget av denne forpliktelsen kan virke uklar. Det må uansett være klart at dersom man ikke legger press på en transportør for å rekke en tidsfrist går fri av medvirkningsansvaret dersom transportøren likevel bryter reglene. Hvis en avtale derimot inneholder trusler om økonomiske sanksjoner eller lignende dersom forsinkelser oppstår, vil det kunne rammes av medvirkningsansvaret dersom transportøren har måttet bryte reglene for å kunne overholde avtalen.

Vi kan også nevne at andre arbeidsgivere plikter å oppgi skriftlig til sine arbeidstakere hvor mange timer han har arbeidet for seg, når arbeidstakeren samtidig jobber for en annen arbeidsgiver.