Reglene retter seg i første rekke mot arbeidsgivernes organisering av arbeidstiden til sine sjåfører og de øvrige mobile arbeidstakerne i bedriften.

Gruppen av arbeidstakerne som skal vernes av forskriften fremgår av § 2 og § 5.

For å finne ut hvilke arbeidstakere reglene gjelder for, kan man spørre seg om følgende:

  1. Driver bedriften transportaktiviteter som omfattes av kjøre- og hviletidsreglene?
  2. Utfører også arbeidstakeren slike transportaktiviteter?

Hvis svaret er ja på begge disse spørsmålene, skal den totale arbeidstiden til arbeidstakerne organiseres i tråd med bestemmelsene i forskriften. Selv om spørsmål 1 og 2 bare delvis er oppfylt, skal samlet arbeidstid beregnes etter forskriftens regler.

Andre arbeidstakere

Ikke bare sjåførene i en transportbedrift er underlagt reglene i forskriften. I følge definisjonen av en arbeidstaker i § 5 er alle som er en del av det reisende personalet underlagt reglene. Det betyr at for eksempel billettører eller verter/vertinner som følger med under en bussreise skal få beregnet sin arbeidstid etter reglene i forskriften. En guide på en turistbuss vil være underlagt reglene i forskriften bare dersom vedkommende er ansatt i transportbedriften.

Bedrifter med blandet transportaktivitet

Transportbedrifter som driver med kjøring som både faller innenfor og utenfor kjøre- og hviletidsreglene er underlagt forskriftens regler, men det er bare de arbeidstakerne som er involvert i transport som faller innenfor kjøre- og hviletidsreglene som skal få sin arbeidstid organisert etter forskriften. Et eksempel kan være en bedrift som både driver med budtjenester (unntatt kjøre- og hviletidsreglene når budbilene har maksimal tillatt totalvekt under 3, 5 tonn) og tungtransport (som normalt er underlagt kjøre- og hviletidsreglene). Det er bare de sjåførene som utfører tungtransporten som skal få beregnet sin arbeidstid etter forskriften her. For de øvrige ansatte må reglene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven følges.

Selvstendig næringsdrivende 

En annen gruppe som er unntatt fra forskriften om arbeidstid for sjåfører, er selvstendig næringsdrivende. Det er viktig å være oppmerksom på at forskriften stiller krav til hvem som kan anse seg som selvstendig næringsdrivende etter forskriftens regler: Vedkommende må ha en selvstendig stilling og ikke være underordnet andre på en måte som gjør ham eller henne til en arbeidstaker i realiteten. § 5 nr. 6 stiller opp kriteriene for hva som skal anses som en selvstendig næringsdrivende i denne sammenhengen.

Forholdet til andre regler

Arbeidsmiljøloven

Det juridiske landskapet kan virke litt komplisert. Ny arbeidsmiljølov ble vedtatt av Stortinget den 17. juni 2005, og den 1. juli (dvs. samtidig som forskriften) trådte en bestemmelse i kraft som unntar arbeidstakerne som omfattes av denne forskriften fra kapitlet om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Vær oppmerksom på at det bare er kapitlet om arbeidstid i arbeidsmiljøloven som ikke gjelder, slik at alle de andre reglene i arbeidsmiljøloven må overholdes i tillegg til reglene i denne forskriften.

Kjøre- og hviletidsreglene

Kjøre- og hviletidsreglene gjelder ved siden av de nye arbeidstidsreglene som før. Denne forskriften medfører ingen endringer i kjøre- og hviletidsreglene. § 4 i forskriften inneholder en bestemmelse som gir kjøre- og hviletidsreglene forrang så lenge det ikke går ut over vernet av arbeidstakeren. Det er tatt inn regler som gjør overgangen mellom de to typer regler smidigere. Dette gjelder muligheten til å redusere lengden på døgnhvil og ukehvil.