Det finst ikkje særskilte trafikkreglar for køyring i rundkøyring. Trafikkreglane som gjeld elles, må derfor tilpassast køyring i rundkøyring.

Når du køyrer i rundkøyringar, er det eit krav at du må ferdast omsynsfullt og varsamt så det ikkje oppstår fare og annan trafikk blir unødig hindra eller forstyrra.

For eksempel er farten din inn mot rundkøyringa, plasseringa di i køyrebanen og korleis du bruker blinklys viktig for at dei andre trafikantane skal kunne oppfatte kva du har tenkt å gjere, og kvar du har tenkt deg. Det er også nødvendig at du tenkjer på plasseringa di i køyrebanen og bruker blinklys korrekt når du køyrer i rundkøyringar med fleire køyrefelt.

Vikeplikt

I rundkøyringar har du vikeplikt for trafikk frå begge retningar. Det er viktig å følgje trafikkrytmen. Har du vikeplikt, må du tydeleg vise dette ved å setje ned farten eller stanse i god tid. Kven som kryssar vikelinja først, er normalt viktig.

Plassering i feltet

Ein grei hugseregel er at plasseringa di i feltet gir nyttig informasjon til andre trafikantar om kor du skal, og at dei same reglane som i vanlege vegkryss også gjeld for rundkøyringar.

To eller fleire køyrefelt inn mot ei rundkøyring

Dersom du planlegg å køyre til høgre ut av rundkøyringa, bør du køyre i det høgre køyrefeltet inn i rundkøyringa. Skal du rett fram, vel du det feltet som er mest føremålstenleg, helst det høgre. Skal du til venstre ut frå rundkøyringa, bør du liggje i venstre køyrefelt inn i rundkøyringa. Skal du skifte køyrefelt, har du vikeplikt.

Flettereglane gjeld ikkje

Flettereglane gjeld ikkje i rundkøyringar. Dette gjeld også sjølv om det er berre éin veg ut av rundkøyringa.

Bruk av blinklys

Som ein generell hugseregel skal du gi teikn i god tid før du svingar eller endrar køyretøyet si plassering i køyrefeltet, men ikkje slik at det kan oppstå misforståingar.

  • Skal du til høgre ved første avkøyring, gir du teikn til høgre i god tid før du køyrer inn i rundkøyringa og held blinklyset på til du har køyrt ut av ho.
  • Skal du rett fram i ei rundkøyring, blinkar du til høgre når du er på høgde med den siste utkøyringa før du køyrer ut. Hald blinklyset på til du er ute av rundkøyringa.
  • Skal du ut til venstre for der du køyrer inn, kan det i nokre tilfelle vere nyttig for andre trafikantar at du gir teikn til venstre før du køyrer inn i rundkøyringa. Inne i rundkøyringa endrar du til å blinke til høgre når du er på høgde med den siste utkøyringa før du køyrer ut. Hald blinklyset på til du er ute av rundkøyringa.

Skifte fil i ei rundkøyring

Skal du skifte køyrefelt inne i ei rundkøyring, har du vikeplikt for andre trafikantar, og du skal gi tydeleg teikn med blinklys før du skiftar felt.

Kjøring i rundkjøring med ett og to kjørefelt i hver retning.
Hovudreglar ved køyring i rundkøyringar: Plassering – låg fart – vikeplikt – teikn. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert: