Bærekraft og reduserte klimagassutslipp er et strategisk mål i virksomhetsstrategien og nasjonal transportplan.

Bærekraft er styrende for alt vi gjør, og vi forsøker å se våre leveranser opp mot helheten i FNs bærekraftsmål.

Mål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
Mål 9: Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon. Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Mål 11: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. Illustrasjon.

Vår oppgave er å utføre samfunnsoppdraget vårt på beste mulige måte gjennom å:

  • utvikle et moderne, robust og klimasmart, enten det er fysisk eller digitalt, veisystem (mål 9)
  • styrke arbeidet med trafikksikkerhet, og miljøvennlige transportformer (mål 3)
  • bidra til et godt samfunn som fremmer livskvalitet for alle (mål 11)

Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftigøkonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Illustrasjon
Mål 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftigøkonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Mål 12: Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Mål 13: Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Illustrasjon

Vi må styrke vår satsing på bærekraft innenfor vårt ansvarsområde gjennom å:

  • sørge for et anstendig og sikkert arbeidsliv i anleggs- og transportnæringen (mål 8)
  • fremme bærekraftig innkjøp og ta et helhetlig miljøansvar (mål 12)
  • redusere egne klimagassutslipp (mål 13)

Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Mål 14: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Illustrasjon.
Mål 3: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Mål 6: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Mål 14: Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Mål 15: Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Illustrasjon.

Vi må fremme de gode løsningene og redusere vårt fotavtrykk gjennom å:

  • begrense støy og luftforurensning, og legge til rette for sykkel og gange (mål 3)
  • verne om livet i vann (mål 6)
  • begrense spredningen av forurensning til havet (mål 14)
  • beskytte biologisk mangfold (mål 15)

Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land. Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Illustrasjon.
Mål 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Mål 10: Redusere ulikhet i og mellom land. Mål 16: Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Illustrasjon.

Alt dette må vi få til og samtidig legge til rette for en omstilling som også følger opp mangfold og likestilling, sosial rettferdighet og antikorrupsjon.