Statens vegvesen består av to forvaltningsnivå; et direktorat og seks landsdekkende divisjoner. Etaten ledes av en vegdirektør. 

I forvaltningssaker er Vegdirektoratet det øverste forvaltningsnivået og klageinstans til divisjonene.

Vegdirektoratet ligger i Oslo, mens divisjonene har sine hovedkontor andre steder i landet.

Trafikant og kjøretøy (Arendal)

Trafikant og kjøretøy har ansvar for å utøve myndighet og forvalte regelverket for trafikanter og kjøretøy.

Transport og samfunn (Trondheim)

Transport og samfunn har det utførende ansvaret for de oppgavene Statens vegvesen utfører uavhengig av veieier, for hele transportsystemet.

Utbygging (Bergen)

Utbygging har ansvar for å gjennomføre Statens vegvesens utbyggingsprosjekter. Det er i utgangspunktet prosjekter som er større enn 200 millioner kroner.

Drift og vedlikehold (Tromsø)

Drift og vedlikehold har ansvar for å ivareta veieierskapet på eksisterende riksveier, også riksveiferjestrekninger. Divisjonen skal også gjennomføre mindre utbyggingsprosjekter, i utgangspunktet prosjekter under 200 millioner kroner.

IT (Drammen)

IT skal støtte Statens vegvesens tjenesteproduksjon med sikre, effektive og tilgjengelige IT-tjenester og -leveranser til alle enheter i Statens vegvesen.

Fellesfunksjoner og HR (Moss)

Fellesfunksjoner og HR skal støtte Statens vegvesens tjenesteproduksjon ved å dekke funksjoner med tilhørende oppgaver, tjenester og leveranser for alle enheter i Statens vegvesen.

I tillegg har Vegvesenet rundt 70 trafikkstasjoner rundt om i landet. 

Vårt samfunnsoppdrag, ansvar og oppgaver