Statens vegvesens oppgave er å legge til rette for, og å sikre, kontinuitet i veitransporten selv under ekstreme påkjenninger.

Veitransport er en samfunnskritisk funksjon. Uten veitransport kan ikke samfunnet sikre at befolkningen er sikker og trygg.

Nasjonale oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap

Statens vegvesen har ansvar for disse nasjonale oppgavene som gjelder samfunnssikkerhet og beredskap for det offentlige veinettet:

Koordinering av ressurser mellom veieiere

Vi har ansvaret for å se helheten i veisektoren, og vi skal koordinere og samordne beredskapssituasjoner på vei slik at veisektorens samfunnsbidrag blir mest mulig effektivt. I krisesituasjoner skal vi koordinere trafikkberedskapen og samordne byggherreberedskapen for å utnytte knappe ressurser best mulig i en presset situasjon. Statens vegvesen overtar ikke ansvaret til andre veimyndigheter som Nye veier as, fylkeskommuner og kommuner.

For å ivareta ansvaret vårt har vi en grunnberedskap. Den sikrer at vi håndterer de fleste hendelsene som påvirker framkommeligheten på veinettet, i tråd med samfunnssikkerhetsprinsippene likhet, nærhet, ansvar og samvirke. Vår beredskapsorganisasjon skal kunne håndtere alle slags kriser, fra ulykker og naturhendelser, digitale hendelser og systemnedfall til terror, sikkerhetspolitiske kriser og krig.

Overvåking, drift og vedlikehold av riksveinettet

Veitrafikksentralene overvåker og styrer veitrafikk. De koordinerer innsatsen sin med Statens vegvesens entreprenører i de ulike driftskontraktene på veinettet for å håndtere vanlige hendelser som oppstår på veinettet. Dette gjelder for eksempel

  • snørydding
  • fjerning av hindringer i veien
  • reparasjon av ødelagt infrastruktur

Denne koordinerte innsatsen skjer i samarbeid med andre beredskapsaktører. Den sikrer at veinettet er funksjonelt og legger til rette for en styrket samfunnssikkerhet og beredskap.

Landsdekkende bruberedskap

Hvis en bru blir ødelagt eller får redusert bæreevne og integritet, er det ikke trygt for trafikanter å bruke den. I slike tilfeller bistår vi veieiere med å lage beredskapsbruer og gjenopprette veiforbindelsen.

Flom- og skredberedskap

Det offentlige veinettet er robust og skal være tilgjengelig året rundt, uansett værforhold. Vi har flom- og skredberedskap der fagpersoner innen naturfare kan gi råd om forebyggende tiltak og geofaglig beslutningsstøtte i akutte situasjoner døgnet rundt. For veieiere, driftsmiljøer og andre aktører utarbeider vi jevnlig en vurdering av skred- og flomsituasjonen på veinettet.

Totalforsvaret og sivilt-militært samarbeid

Statens vegvesen er en viktig aktør i totalforsvaret. Totalforsvaret er den gjensidige støtten og samarbeidet mellom sivil og militær side for å forebygge, planlegge for og håndtere kriser i fred, sikkerhetspolitiske kriser og krig. Forsvarets hovedoppgave er å hevde Norges suverenitet og norske suverene rettigheter. I dette arbeidet avhenger Forsvaret av støtte fra det sivile samfunnet. Statens vegvesens rolle i totalforsvaret er å sørge for

  • et robust veinett
  • framkommelighet
  • informasjon om veinettets tilstand ved mobilisering av ressurser

Vi har en tett dialog om det sivile-militære samarbeidet og rammene innenfor totalforsvaret med både veieierne og Forsvaret.

For å styrke samfunnets beredskapsevne har Statens vegvesen og Forsvaret inngått avtaler om bruk av veinettet i forbindelse med øvelser og samlokalisering av materiell, felles utnyttelse av ressurser og utvikling av kompetanse innenfor bruberedskap. Avtalene skal forenkle prosessene for bruk av veinettet ved øvelser og situasjoner der det er nødvendig å bruke midlertidige bruer.

Digital sikkerhet

Samfunnssikkerhet og beredskap favner videre nå enn før, og både i Norge og internasjonalt skjer det store teknologiske endringer som kan endre måten vi transporterer personer og gods på. Effektiv bruk av ny teknologi kan redusere transportkostnader og -tid. Det kan også effektivisere transporten på det offentlige veinettet. Dette åpner for nye muligheter, men gjør også veien som transportsystem mer kompleks og åpen for nye og ukjent sårbarheter.  

Statens vegvesen skal

  • jobbe kontinuerlig med å tilegne oss kunnskap om ny teknologi og tilhørende sikkerhetsutfordringer tidlig i planleggingen av både fysiske og digitale prosjekter 
  • kunne håndtere digitale trusler og sårbarheter for å gjøre transportsystemet robust i møtet med nye teknologiske løsninger
  • se på helheten i samspillet mellom teknologi, mennesker og organisasjon for å ta i bruk ny teknologi på en effektiv og sikker måte

Når vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss kunnskap om ny teknologi tidlig, kan vi etablere og forvalte robuste digitale løsninger med hensiktsmessige beredskaps- og sikkerhetstiltak.

Samfunnssikkerhet i planlegging av byggeprosjekter

Samfunnssikkerhet inngår i beslutningsgrunnlaget ved planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av veisystemet.

Vår strategi legger til grunn av vi skal arbeide målrettet, systematisk og sporbart med samfunnssikkerhet. Vi skal også synliggjøre og inkludere samfunnssikkerhet i de samfunnsøkonomiske analysene av investeringsprosjekter. Dette gjør vi blant annet ved å utvikle 3R-metoden, som gir et grunnlag for å vurdere de sikkerhetsmessige konsekvensene av transportinvesteringer for samfunnet. Metoden er brukt i prosessen med Nasjonal transportplan (NTP), og den videreutvikles fortløpende. Politiske beslutningstakere kan bruke resultatet til å prioritere tiltak på tvers av investeringsprosjekter.

Klimaendringer og framtidens transportbehov må ses i sammenheng, og vi jobber kontinuerlig med å ta i bruk dagens kunnskap om klima og klimatilpasning i pågående og framtidige investeringsprosjekter. For å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag og videreutvikle vår kompetanse om klimaendringer og deres effekt på veinettet, deltar vi i en rekke forskningsprosjekter. Vi integrerer ny kunnskap og kompetanse om klimaendringer i våre prosesser og kvalitetssystem, og når vi planlegger og bygger veier, tilpasser vi dem ut fra dette.