Statens vegvesen skal utvikle gode veisystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skade på mennesker eller miljø.

Statens vegvesen er et forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet. 

Vårt oppdrag er å utvikle og tilrettelegge for et helhetlig og framtidsrettet transportsystem i hele landet, som fremmer framkommelighet, reduserer transportulykkene og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Vi skal jobbe for å redusere miljøpåvirkningen fra bygging, drift og vedlikehold av veinettet, og vi skal levere gode tjenester gjennom effektiv bruk av offentlige midler. 

Vi har sektoransvar for å følge opp nasjonale oppgaver for hele veitransportsystemet. Vegvesenet utøver vårt samfunnsoppdrag gjennom tre roller:

  • som byggherre
  • som myndighetsorgan
  • som fagorgan

Statens vegvesens visjon og verdier

«På veg for et bedre samfunn», er Vegvesenets visjon.

Dette uttrykker etatens rolle som samfunnsbygger og -aktør. Vi skal utvikle gode veisystemer som alle kan bruke, der transporten ikke fører til alvorlig skade på mennesker eller miljø. Dette bidrar til å oppfylle mål som å utvikle næringslivet, øke menneskers mulighet for å delta i samfunnslivet og gi bedre livskvalitet.

Vårt arbeid skal  bygge på verdiene profesjonell, framtidsrettet og inkluderende.

Statens vegvesens myndighet

Våre oppgaver knyttet til myndighet og forvaltning er hjemlet i veglova, vegtrafikkloven, yrkestransportlova og ITS-loven. Statens vegvesen har myndighetsansvar innen ITS (intelligente transportsystemer) for utvikling av et framtidsrettet helhetlig veitransportsystem. På noen områder har vi myndighet til å vedta forskrifter, og vi fastsetter normaler for offentlig vei (riksvei, fylkesvei og kommunal vei).

Regjeringen og Stortinget legger de nasjonale målene for transportpolitikken i Norge gjennom Nasjonal transportplan. Nasjonal transportplan prioriterer hvilke innsatsområder transportpolitikken i Norge skal konsentrere seg om de kommende tolv år. Planen blir revidert hvert fjerde år. Statens vegvesen er ansvarlig for koordinering av arbeidet med plangrunnlaget til Nasjonal transportplan. Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan blir vedtatt av Stortinget.

Statens vegvesen er veimyndighet for riksveiene og har ansvar for å forvalte, utrede, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riksveier. Vi er også løyvemyndighet for riksveiferjesamband og person- og godstransport og tildeler eneretter til drift av riksveiferjesamband.