Statens vegvesens ønsker å lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi.

Ansvaret for riks- og europaveiene og for trafikanter og kjøretøy gjør Statens vegvesen til den største aktøren innen veitransport i Norge. Med to tredjedeler av trafikken danner riks- og europaveiene hovedpulsåren i transportsystemet og knytter landet vårt sammen. Statens vegvesen har ansvaret for å planlegge og bygge, drifte og vedlikeholde denne delen av veinettet.  

Vi tar vare på helheten

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ta vare på helheten i veisektoren. Dette gjør vi blant annet gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veiene. Vi tar også vare på helheten ved å utvikle tydelige regelverk og standarder for smart transport og moderne veibygging som gjelder for alle veieiere i Norge.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester vil vi sikre trafikantene og næringslivet enkle, effektive, trygge og miljøriktige transportmuligheter.