Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Krav om utslippsfrie store anleggsmaskiner er ett av flere virkemidler for å redusere klimagassutslipp.

I mai inviterte Statens vegvesen, Nye Veier AS, Bane NOR og Oslo kommune til leverandørkonferanse, hvor bransjen fikk presentere sine ideer for fremtidens store utslippsfrie anleggsmaskiner.

Bilde av en elektrisk gravemaskin
Entreprenøren Bjelland har tatt i bruk en 25 tonns elektrisk gravemaskin under arbeidet med å bygge ny firefeltsvei Stavanger–Sola. Foto: Øyvind Ellingsen, Statens vegvesen

– Vi fikk mange verdifulle innspill fra leverandørene under konferansen, og i etterkant har vi gjennomført 1:1-møter med de mest sentrale aktørene, noe som har gitt oss god innsikt i markedssituasjonen. Dette tar vi med oss i det videre arbeidet, sier Per Fjeldal, klimarådgiver i Utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen.

Mer informasjon om konferansen finner du i artikkelen God dialog og innovative ideer om fremtidens nullutslippsmaskiner.

– I tiden fremover kommer Statens vegvesen til å bruke den nyervervete kunnskapen til å finne ut av hvor høyt vi kan legge lista for innfasing av maskiner med lavest mulig utslipp, sier Fjeldal.

Foto av Per Fjeldal, Statens vegvesen
Per Fjeldal. Foto: Privat

– Ikke minst er det viktig å veilede våre prosjekter i å stille krav i konkurransegrunnlag og kontrakter samt å legge enda bedre til rette for klimakutt og likebehandling av entreprenører som tilbyr nullutslippsmaskiner. Alt dette gjør vi for å kunne nå Vegvesenets overordnede mål om å halvere de direkte klimagassutslippene fra virksomheten innen 2030, fastslår han.

God krafttilgang er en nøkkelforutsetning

– Vi har så langt konstatert at en nøkkelforutsetning for et vellykket prosjekt at det er mulig å etablere god krafttilgang på anleggsplassene. Kommer vi sent på banen her kan det være at nødvendige oppgraderinger av kraftnettet rett og slett ikke er mulig innen byggestart, understreker Fjeldal.

Noen konklusjoner fra oppsummeringen så langt:

  • Det meste av stasjonært arbeid langs veilinja kan gjøres med utslippsfrie maskiner. Eksempler er: elektriske sikte-, sorterings- og knuseverk og lasting av stein på lastebil, eller lasting til sikting/sortering/knusing.
  • De fleste arbeidsoperasjoner i tunnel kan drives elektrisk. Dette gjelder alt fra borerigg, sprøytreigg, bakstuff-arbeider til lasting av stein på dumper/lastebil. Det foreligger imidlertid fortsatt noen utfordringer knyttet til bruk av store batteripakker i lange og dype tunneler, men målet er å få gjennomført risikovurderinger som avklarer trygg bruk.
  • Massetransport er en «lavthengende frukt» for elektrifisering ettersom lastebiler er mer mobile enn anleggsmaskiner og kan kjøres til en nærliggende ladestasjon tilrettelagt for tungbiler med semi,- eller tilhenger. Biogass vil også kunne utgjøre en del av løsningen, selv om det ikke faller inn under definisjonen av nullutslipp.
  • I påvente av at de største gravemaskinene kommer på markedet vil krav til nullutslipp kunne angis i prosentdel maskintimer, eller andel elektrisk energibruk.

Mye arbeidet på stuff gjøres allerede i dag med elektrisk utstyr, og bruk av elektriske maskiner med kabeldrift utgjør normalt ingen uakseptabel risiko.

Bruk av store batteripakker i tunnel må imidlertid vurderes særskilt. Statens vegvesen tillater batterielektrisk utstyr i tunnel kun om det foreligger en risikovurdering som tilsier trygg bruk. Risikoanalysen må være gjort for det enkelte prosjekt og i tilstrekkelig grad ta inn over seg at en batteribrann forløper på en annen måte enn brann i en dieseldrevet maskin. Det kan dermed være nødvendig med andre risikoreduserende tiltak enn for en anleggsplass med kun konvensjonelle biler og anleggsmaskiner.

Vil gjerne høre fra leverandører!

Per Fjeldal understreker at Statens vegvesen tar sikte på å fortsette det gode samarbeidet med Bane NOR, Nye Veier AS og Oslo kommune.

Han poengterer at det er en fordel for alle parter at byggherrene er samstemte i hvordan klimakrav til maskiner stilles i konkurransegrunnlag og kontrakt i årene som kommer.

Til slutt kommer Fjeldal med en viktig oppfordring:

­ – Vi er klar over at den markedskunnskapen som vi nå besitter er å betrakte som ferskvare. Vi vil derfor sette pris på å bli informert om nye maskiner som introduseres på markedet fra leverandører og importører. Alle nullutslippsmaskiner over 40 tonn, og liknende utslippsfrie maskiner egnet for tungt arbeid, kan være relevante for våre prosjekter. Vi hører gjerne fra dere! 

Tidligere artikler om Leverandørkonferansen: