Den nye sykkelveien med fortau som er bygd ved Bjerkekrysset langs riksveg 4 Trondheimsveien, gir de som går og sykler en tryggere hverdag.

Asfaltert vei med sykkel- og gåendesymboler, steinmur og brunbeiset støyskjerm.
På oppdrag for Statens vegvesen har Mesta AS gjennomført strakstiltak ved Bjerkekrysset som sørger for at syklister og gående kan ferdes tryggere og med færre hinder Foto: Jørgen Helgeland Steløkk / Statens vegvesen

Utbedringsarbeidene ved Bjerkekrysset startet i desember i 2023 og ble ferdigstilt i forrige uke.

Strakstiltak

Reguleringsplanen for ny sykkelvei med fortau langs riksvei 4 på strekningen Årvoll skole-Sinsen er under utarbeidelse.

Gang- og sykkelveien ved Bjerkekrysset, som er en del av strekningen, var imidlertid i så dårlig stand og såpass trafikkfarlig, at Statens vegvesen valgte å sette i gang strakstiltak her før jul i fjor, til tross for at reguleringsplanen for hele strekningen ikke er ferdig.

–Den nye  situasjonen ved Bjerkekrysset er mye mer oversiktlig og sørger for at syklister og gående kan ferdes tryggere og med færre hinder. Det går en jevn strøm av syklister og gående på denne strekningen, så det er flott å få utført dette tiltaket. Vi er veldig fornøyde med resultatet, sier byggeleder Jørgen Helgeland Stenløkk i Statens vegvesen.

Totalkostnaden for strakstiltakene ved Bjerkekrysset er 18 millioner kroner. Det inkluderer riving av en enebolig for å få plass til den nye sykkelveien med fortau, bygging av ca. 150 meter ny sykkelvei, 30 meter støttemur og to støyskjermer på til sammen 200 meter.

Økt miljøvennlig transport og trafikksikkerhet

Statens vegvesen jobber med gange- og sykkeltiltak langs riksvei 4 Trondheimsveien mellom Årvoll skole og Sinsen. Hensikten med tiltakene er å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange. I tillegg skal tiltakene øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående langs sykkelrute riksvei 4.

Reguleringsplanen for hele gang- og sykkelveistrekningen langs riksvei 4 mellom Årvoll skole og Sinsen, er nå i sluttfasen og legges ut til offentlig ettersyn etter sommeren.

Les mer: Rv. 4 Årvoll skole–Sinsen | Statens vegvesen
Les mer: Sykkelveger i Oslo | Statens vegvesen

Kontakt
Jørgen Helgeland Stenløkk
Byggeleder
Statens vegvesen Drift og Vedlikehold
Tlf: 908 03 194 / jorgen.helgeland.stenlokk@vegvesen.no