Dersom søknaden blir godkjent får du en avkjørselstillatelse og en kopi av tillatelsen blir sendt til oss eller kommunen. Av tillatelsen vil det fremgå hvilke vilkår eller krav det stilles for at du skal kunne bygge avkjørselen.

Når får du svar på søknaden?

Søknad om avkjørsel etter vegloven skal normalt være behandlet innen én måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du kan forvente vedtak i saken.

Når veien du søker om avkjørsel fra inngår i en reguleringsplan eller at det er bestemmelser i kommuneplanens arealdel som søknaden skal behandles etter, skal søknaden behandles som dispensasjon fra arealplan av kommunen. Kommunens saksbehandlingsfrist er 12 uker fra kommunen mottar en komplett søknad. Hvis kommunen må sende saken på høring til andre myndigheter, utvides fristen med 4 uker.

Vedtaket i saken vil du motta i din digitale meldingsboks. Har du reservert deg for digital kommunikasjon med det offentlige, får du vedtaket tilsendt per post.

Klage over vedtak

Hvis du får avslag på søknaden din, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage dersom du får avkjørselstillatelse, men er uenig i vilkårene som stilles.

Sammen med vedtaket får du informasjon om hvem det kan klages til, hvilket lovverk saken er behandlet etter og hvilken frist det er for å klage på avgjørelsen.