Når du sykler, blir du regnet som kjørende. Det betyr at du må kjenne og overholde de trafikkreglene som gjelder der du sykler.

Siden sykler, elsykler, elektriske sparkesykler og andre små elektriske kjøretøy er definert som kjøretøy, skal du i utgangspunktet følge samme reglene som andre kjørende når du sykler på disse.

Det er vegtrafikkloven § 3 som ligger til grunn for trafikkreglene, og den skal sikre at alle som går, sykler eller kjører, skal ferdes sikrest mulig. Det betyr at du har et personlig ansvar for at din atferd i trafikken ikke skaper farlige og vanskelige situasjoner for andre trafikanter.

Vegtrafikkloven § 3 sier at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn overfor dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»

Begrepene hensynsfull, aktpågivende og varsom i paragrafen betyr at du må vise hensyn og være oppmerksom og forsiktig i trafikken.

Passasjerer på sykkel

Det er tillatt med passasjerer på sykkelen, men det er begrensninger både når det gjelder alder og antall:

  • Du kan transportere inntil to barn under seks år, eller ett barn under 10 år, på en sykkel. Benytter du i tillegg en tilhenger, kan du bare transportere ett barn under 10 år på selve sykkelen.
  • I en sykkeltilhenger kan du transportere inntil to barn under seks år eller ett barn over seks år. Hvis du kun har ett barn i sykkeltilhenger, er det ingen aldersgrense.
  • Vekten av barn og eventuelle andre ting i en sykkeltilhenger kan ikke overskride tilhengerens maksimale nyttelast, som produsenten har oppgitt.

På små elektriske kjøretøy, som elektrisk sparkesykkel, er det ikke tillatt med passasjer. Det er heller ikke tillat å ha passasjerer i en tilhenger som er festet på kjøretøyet.

Hvor kan du sykle?

Du kan i utgangspunktet sykle over alt så lenge du sykler med kjøreretningen og følger skiltingen.

Det er forbudt å sykle på motorveier og på veier som er skiltet med forbud mot syklister, for eksempel på noen bruer og i mange tunneler.

Som syklist er du mindre synlig enn biler og mer utsatt for ulykker. Ta ingen sjanser!

Sykle i veien

Du kan sykle i veien sammen med biltrafikk. Da skal du følge de samme trafikkreglene som andre trafikanter. Dette innebærer for eksempel at du

  • har vikeplikt for trafikk fra høyre side
  • har vikeplikt for gående som krysser gangfelt
  • skal stoppe for rødt lys
  • skal gi tegn når du svinger
  • skal følge fartsgrensen

Sykle i kollektivfelt

Kollektivfelt er et eget kjørefelt i kjørebanen. Du kan sykle i kollektivfelt. Skal du sykle i kollektivfeltet, må du passe på å holde deg unna blindsonen til bussen.

Sykle på gang- og sykkelvei

Dette er anlegg som er ment for både de som går, og de som sykler. Ta hensyn til at gående på en gang- og sykkelvei kan bruke begge sider av veien, mens du som sykler, skal kjøre på høyre side.

Sykle i sykkelfelt

Sykkelfelt er egne kjørefelt i kjørebanen merket med skiltet «sykkelfelt» og oppmerking. Du kan bare bruke sykkelfelt på høyre side av veien, det vil si at det ikke er tillatt å sykle i begge retninger.

Hvis du er i et sykkelfelt med eget trafikklys for sykkel, må du følge dette. Trafikklys gjelder ikke for deg om du sykler på fortau eller på gang- eller sykkelvei.

Det er ikke tillatt å sykle i begge retninger i sykkelfelt. Det er heller ikke lov til å parkere eller stanse i sykkelfelt.

Sykle på fortau og gangvei

Du kan sykle på gangvei og fortau når du ikke er til hinder eller fare for gående. Er det mange folk på fortauet, skal du gå av og trille sykkelen. Skal du sykle forbi noen, må du sørge for å tilpasse farten og holde god avstand.

Sykle over gangfelt

Du kan sykle over gangfelt så lenge du tar hensyn til de som går. Når du sykler over gangfeltet, regnes du ikke som en gående, og andre kjørende vil ikke ha vikeplikt for deg. 

Sykle i enveiskjørte gater

Enveiskjøring i gater og veier gjelder alle som kjører, både syklister og bilister. Men i noen gater er det med underskilt vist at det er tillatt å sykle i begge retninger. Sykler du mot biltrafikken i slike gater, må du være ekstra oppmerksom, fordi bilister ofte ikke forventer å få sykkeltrafikk mot kjøreretningen.

Enveisregulering er vanligvis vist med skiltet «innkjøring forbudt» i den enden det er forbudt å kjøre inn, og med skiltet «enveiskjøring» i den enden det er tillatt å kjøre inn. Er det unntak for syklister, er dette vist med underskiltet «sykkel unntatt». Sykler du på fortauet, gjelder ikke enveisreguleringen.

Bot (forenklet forelegg)

Du kan bli bøtelagt med et forenklet forelegg når du bryter trafikkreglene. Hvis lovbruddet er alvorlig, kan du bli anmeldt. Bøtelegging og anmeldelser skjer oftest i forbindelse med særlig farlig atferd.

Sist oppdatert: