Prosjektet er første byggetrinn på E134 Vågsli - Seljestad, og ligg i Odda kommune.

Strekninga er prioritert i første periode i NTP 2022-2033. Kontrakt kan tidlegast lysast ut i 2022 med byggjestart i 2023.

Parsellen E134 Røldal–Seljestad gir ei innkorting av køyrelengda på 6,4 km og redusert reisetid på om lag 18 minutt for tyngre køyretøy og om lag 12 minutt for personbiler.

Den nye Røldalstunnelen under Røldalsfjellet utgjer størstedelen av parsellen. Ny Røldalstunnel blir ca. 13 km, og skal erstatte dagens Røldalstunnel og Seljestadtunnelen og dei tunge stigningane i Håradalen.

Vest for den nye tunnelen omfattar parsellen ny E134 i dagen og nytt vegkryss på Seljestad. Tunnelpåhogget er lokalisert til fjellet ved Hesjabakkmyrane.

Det er sjeldan kolonnekøyring eller stengt veg pga. vêrtilhøve på denne strekninga. Slike restriksjonar skjer likevel ganske ofte, særleg om vinteren, men av di store/tunge køyretøy køyrer seg fast og hindrar framkomst for anna trafikk

Med den nye Røldalstunnelen reknar vi med at alle framkomstvanskar pga.vintertilhøve vert borte. Totalt reknar vi med å kunne redusere vinterrestriksjonane til ca. 25 % av gjennomsnitt for siste 10 åra, dvs. til ca. 100 timar kolonnekøyring og 20 timar stengt veg.

E134 Vågsli–Seljestad