Forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) er nå lagt ut til offentlig høring. Frist for merknader til planen er 19.oktober 2021.

Anbefalt alternativ S1a-N1
Alternativ S1a-N1 (Illustrasjon: Infraworks-model)

27. september ble det arrangert digital folkemøte med orientering om planforslaget. 
Lenke: Klikk her for å  se opptaket av det digitale folkemøte

Byrådet i Bergen har den 01.07.2021 gjort vedtak om utlegging av kommunedelplanen til offentlig ettersyn (sak 1239/21). Fagnotat, byrådssak og vedtaksprotokoll finnes her

Revidert høringsforslag

Planen som nå legges ut til høring er revidert fra opprinnelig høringsforslag som ble oversendt Bergen kommune i 2020. Statens vegvesen har endret anbefaling fra alternativ S3-N1 til alternativ S1a-N1. Det er vurdert i alt 17 trasékombinasjoner i konsekvensutredningen.  

Kommundelplan avklarer trasé

Kommunedelplanen skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i regionen. Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39.

Planområdet omfatter deler av bydelene Arna og Åsane fra planlagt kryss med ny E16 Bergen-Voss ved ASKO i Arna, til Tellevik-krysset ved Nordhordlandsbrua/Klauvaneset i Åsane. Vegparsellen er ca. 16-19,5 km lang, avhengig av trasekombinasjon. Dagens E16/E39 mellom Arna og Klauvaneset er 21 km.

Planarbeidet er utført i samsvar med planprogram fastsatt av bystyret i Bergen 29.01.2020, sak 10/20

Tiltakshaver er Statens vegvesen.  Planmyndighet er Bergen kommune.

Planforslag og rapporter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 04.09.2021-19.10.2021:

Merknader

Etter avtale med Bergen kommune skal skriftlige merknader til kommunedelplanen sendes Statens vegvesen per e-post eller brev innen 19. oktober 2021.
Bergen kommune får kopi av alle innsendte merknader.

Merk e-post eller brev med 20/16800

Kontakt

Spørsmål om prosjektet og forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning kan rettes til:

Olav Lofthus, Statens vegvesen
Tlf. 55 51 62 12, e-post: olav.lofhus@vegvesen.no

 Kjell Nordal, Bergen kommune.
Tlf. 408 13 084 , e-post: kjell.nordal@bergen.kommune.no

Kombinasjon S1a-N1 Tunnel og lang dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn. Video: Norconsult AS.
Aktuelt for fylke(r): Vestland