Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) er nå lagt ut til offentlig høring. Frist for merknader til planen er 19.oktober 2021.

Anbefalt alternativ S1a-N1
Alternativ S1a-N1 (Illustrasjon: Infraworks-model)

27. september ble det arrangert digital folkemøte med orientering om planforslaget. 
Lenke: Klikk her for å  se opptaket av det digitale folkemøte

Byrådet i Bergen har den 01.07.2021 gjort vedtak om utlegging av kommunedelplanen til offentlig ettersyn (sak 1239/21). Fagnotat, byrådssak og vedtaksprotokoll finnes her

Revidert høringsforslag

Planen som nå legges ut til høring er revidert fra opprinnelig høringsforslag som ble oversendt Bergen kommune i 2020. Statens vegvesen har endret anbefaling fra alternativ S3-N1 til alternativ S1a-N1. Det er vurdert i alt 17 trasékombinasjoner i konsekvensutredningen.  

Kommundelplan avklarer trasé

Kommunedelplanen skal avklare trasé og prinsippløsning for et riksveganlegg som skal knytte Bergen og Nordhordland bedre sammen og være en effektiv, sikker og forutsigbar transportforbindelse i regionen. Strekningen Arna–Vågsbotn inngår som en del av framtidig Ringveg øst i Bergen. Prosjektet inngår også som del av Ferjefri E39.

Planområdet omfatter deler av bydelene Arna og Åsane fra planlagt kryss med ny E16 Bergen-Voss ved ASKO i Arna, til Tellevik-krysset ved Nordhordlandsbrua/Klauvaneset i Åsane. Vegparsellen er ca. 16-19,5 km lang, avhengig av trasekombinasjon. Dagens E16/E39 mellom Arna og Klauvaneset er 21 km.

Planarbeidet er utført i samsvar med planprogram fastsatt av bystyret i Bergen 29.01.2020, sak 10/20

Tiltakshaver er Statens vegvesen.  Planmyndighet er Bergen kommune.

Planforslag og rapporter

Planforslaget med tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 04.09.2021-19.10.2021:

Merknader

Etter avtale med Bergen kommune skal skriftlige merknader til kommunedelplanen sendes Statens vegvesen per e-post eller brev innen 19. oktober 2021.
Bergen kommune får kopi av alle innsendte merknader.

Merk e-post eller brev med 20/16800

Kontakt

Spørsmål om prosjektet og forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning kan rettes til:

Olav Lofthus, Statens vegvesen
Tlf. 55 51 62 12, e-post: olav.lofhus@vegvesen.no

 Kjell Nordal, Bergen kommune.
Tlf. 408 13 084 , e-post: kjell.nordal@bergen.kommune.no

Kombinasjon S1a-N1 Tunnel og lang dagsone sør for Vågsbotn kombinert med lang tunnel nord for Vågsbotn. Video: Norconsult AS.
Aktuelt for fylke(r): Vestland