Dagens E16 mellom Fagernes og Hande er i dag ca. 19,5 km lang, hvorav 12 km er i Nord-Aurdal kommune og 7,5 km i Vestre-Slidre kommune.

Det mangler gul midtstripe på ca. 11 km. E16 en del av stamvegen mellom Oslo og Bergen, er hovedåren til og fra Valdres og er også den viktigste interne hovedåren i regionen.

Dårlig standard

E16 gjennom Valdres er en vegstrekning med relativt dårlig standard, mye randbebyggelse, blandet trafikk, relativt ulykkesbelastet og lav framkommelighet. Statens vegvesen utarbeidet i 2010/2011 en konseptvalgutredning (KVU) for E16 mellom Bjørgo og Øye. Denne rapporten konkluderer med at det er stort behov for å bygge ut E16 fra Bjørgo til Øye. I gjeldende NTP (2010-19) ligger utbygging av strekningene på begge sider av Bjørgo–Øye inne med oppstart i perioden 2010-13. Dette er prosjektene Fønhus, Bagn, Bjørgo og Filefjellutbyggingen. Videre er oppstart av strekningen Fagernes–Øye omtalt for oppstart i perioden 2014-19.

Ulykkesbelastet

I perioden 2002-2009 ble det på strekningen Fagernes bru -Slidre registrert 3 drepte og 7 hardt skadde i 42 ulykker med personskader. Den mest dominerende ulykkestypen var utforkjøringsulykker etterfulgt av møteulykker. Strekningen Fagernes bru og Vestre Slidre har spesielt høy ulykkeskostnad.

Vegforum E16

Regionrådet i Valdres har i en årrekke vært sterke pådrivere for å få bygget ut E16. I 2002/2003 ble det gjennomført en mulighetsstudie i samarbeid mellom Regionrådet, Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen. Fylkeskommunen har også vært aktive medspillere for å øke utbyggingstakten på E16 og har bl.a. etablert E16-forum i samarbeid med kommunene i Valdres. Representanter fra Vegforum Innlandet og næringslivet i Valdres sitter også i Vegforum E16. Statens vegvesen har sekretariatet for dette forumet.

E16 Fagernes-Hande