Prosjektet har samfunns- og effektmål. Samfunnsmålet beskriver verdiskapningen som samfunnet kan oppnå, og effektmålene vil ha betydning for brukerne av veien. Bakgrunnen for disse målene er en behovsanalyse.

Samfunnsmål

Strekningen E16 Fagernes syd–Hande skal utvikles til en forutsigbar, sikker og effektiv transportåre mellom Øst- og Vestlandet og som bidrar positivt til bosetting og næringsliv i Valdres.

Effektmål

  • Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgangsreisende.
  • Flere syklister og gående langs strekningen.
  • God tilknytning til Fagernes som by og regionsenter.

E16 Fagernes-Hande