Prosjektet har samfunns- og effektmål. Samfunnsmålet beskriver verdiskapningen som samfunnet kan oppnå, og effektmålene vil ha betydning for brukerne av veien. Bakgrunnen for disse målene er en behovsanalyse.

Samfunnsmål

Strekningen E16 Fagernes syd - Hande skal utvikles til en forutsigbar, sikker og effektiv
transportåre mellom Øst- og Vestlandet og som bidrar positivt til bosetting og næringsliv i Valdres.

Effektmål

  • Lavere transportkostnader for næringslivet og gjennomgangsreisende.
  • Flere syklister og gående langs strekningen.
  • God tilknytning til Fagernes som by og regionsenter.

E16 Fagernes-Hande