Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Parsellen er ca. syv kilometer lang og fullførte byggingen av firefelts motorveg gjennom Vestfold. Anleggsarbeidene startet opp sent på høsten 2013 og den nye vegstrekningen ble åpnet 7. mai 2018, av daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Prosjektet E18 Bommestad–Sky inkluderer også bygging av nytt lokalvegsystem og kollektivknutepunkt ved Farriseidet, samt riving av de gamle E18-bruene. Prosjektet har en kostnadsramme på 4,5 mrd. kroner (2016). Ca. 30 % er statlig finansiert og resten finansieres fra bompenger.

Farrisbrua – et nytt landemerke ved Larvik

Traséen fra Bommestad til Sky har to tunneler, Larvikstunnelen på 2,8 km og Martineåstunnelen på 1,3 km. Ca. 3 km er veg «i dagen». I sørenden av Farrisvannet ligger den 570 meter lange Farrisbrua, som går i kurve over Farrisvannets bredd. Brua består hovedsakelig av en betongviadukt, men den midtre delen, over utløpet fra Farris, er en 120 meter lang skråkabelbru i stål, med to 70 meter høye betongtårn. Med sin flotte arkitektur og høye skråstilte tårn, er Farrisbrua blitt et tydelig landemerke ved avkjøringen til Larvik.

Flere entreprisekontrakter

Det var to store og fire mindre entreprisekontrakter (EK) i prosjektet.

Strekningen med veg og tunneler, på hver side av Farrisbrua, ble bygd av Skanska til en kontrakt på 1568 mill. kroner. (EK1).

Farrisbrua ble bygd av fellesforetaket Joint Venture Farris Bru ANS, til en kontrakt på 719 mill. kroner. (EK2).

Våren 2016 ble det inngått kontrakt for elektro og SRO, (styring, regulering og overvåking). (EK4). Selskapet VVB Nordic hadde denne kontrakten pålydende 98,66 mill. kroner. Det var også en egen kontrakt for belysning på 10,95 mill. kroner som gikk til Multilux i november 2016.

Riving av de gamle E18-bruene og bygging av nytt vegsystem på Farriseidet ble lyst ut som egen kontrakt i 2017. (EK3). Denne kontrakten gikk til Marthinsen & Duvholt til en kontraktsum på 267,7 mill. kroner. Arbeidet foregikk fra 2018 til 2020.

Høsten 2019 ble det nye hovedvegsystemet på Farriseidet åpnet, med firefelts Hammerdalen bru, rundkjøringer på hver side, og nye gang- og sykkelveger. Høsten 2020 ble så kollektivparkeringen, nye lokalvegbruer og ny veg til Farriskilen ferdigstilt.

Kontrakt EK3 bestod også av en estetisk opprusting fra Farriseidet, via Farrisdemningen og bredden av Farris, til områdene nedenfor Bøkeskogen. Her gikk E18 fra 1974 i en viadukt over landskapet mellom Bøkeskogen og Farriskilen. Den ble revet i 2019 og området er planert og beplantet med 12000 bøk og eiketrær. Den gamle E18-tunnelen Larviksporten er fylt igjen og nye turveger er opparbeidet på jordene. EK3 ble ferdigstilt et halvt år før planlagt.

De siste arbeidene i prosjektet skal pågå fra april til oktober 2021. (EK6). Det dreier seg om opparbeiding av den gamle E18 fra Bommestad til Larviksporten, til gang- og sykkelveg og treningsløype for rulleski. I kontrakten inngår også utgraving av et vannspeil under Farrisbrua og ferdigstillelse av massedeponier og tilhørende anleggsveger. Kontrakt ble inngått med Marthinsen & Duvholt den 17. mars 2021. Tilbudet på denne kontrakten var på 20,5 mill. kroner.

Farrisbrua sett sydfra, med det nye lokalveisystemet og Hammerdalen bru i forgrunnen. Foto.
Farriseidet og Farrisbrua. Foto: Monica Elstad Klingenberg

Vei:
E18
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Larvik
Fylker:
Vestfold
Lengde:
7 km
Finansiering:
Bompenger, Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2006-2015
Oppstart:
2013
Antatt åpnet:
2018

E18 Bommestad–Sky. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Velteplassen v/Farris, 3268 Larvik

Kontakter

Grethe Bodholt

Prosjektleder
Telefon:
907 25 786
E-post:

Arve Sundbø

Byggeleder
Telefon:
941 65 113
E-post:

Knut Vedeld Hovde

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
971 10 818
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre