Entreprise E101 forberedende anleggsarbeider Fornebukrysset-Strand fikk i høst bekreftelse på at prosjektet nådde målet om «Very Good» på BREEAM Infrastruc

Prosjektsjef Hilde Ulvik (Skanska) og prosjektsjef Tom Hedalen (Statens vegvesen på den midlertidige gang-og sykkelvegbroen over E18 mellom Oksenøyveien og Philip Pedersens vei.
Prosjektsjef Hilde Ulvik (Skanska) og prosjektsjef Tom Hedalen (Statens vegvesen på den midlertidige gang-og sykkelvegbroen over E18 mellom Oksenøyveien og Philip Pedersens vei. Monteringen av gang- og sykkelvegbroen inngikk i den forberedende anleggsentreprisen E101 som nå har blitt BREEAM-sertifisert med karakteren "very good". - God miljøledelse har vært viktig for at vi har kunnet gjennomføre prosjektet med ønsket sluttkarakter, sier prosjektsjef Hilde Ulvik (Skanska). Foto: Dagrunn Husum

Arbeidet med den forberedende entreprisen på strekningen Fornebukrysset-Strand startet i juni 2021 og var ferdig i april 2023. Hensikten med det omfattende forberedende anleggsarbeidet var å klargjøre for og gi plass til at ny E18 senere skal bygges i dagens veilinje. Skanska Norge AS var entreprenør på entreprisen som omfattet riving av bygg og konstruksjoner, bygging av anleggsveger og riggområde, forsterking av store deler av grunnen i området kalksement og utskifting av gamle og utrangerte kabler for vann- og avløp. I tillegg ble det gjennomført flere omfattende midlertidige flyttinger av dagens E18.

Dokumenterer bærekraftarbeidet

BREEAM Infrastucture (tidligere CEEQUAL) er et verktøy for å dokumentere omfanget av bærekraftarbeid ved gjennomføring av prosjekt og valg av bærekraftige løsninger for ulike typer infrastrukturprosjekter. At Skanska satte som mål å oppnå karakteren «very good» i BREEAM infrastructure, var noe de fikk plusspoeng for i anskaffelsesprosessen knyttet til den forberedende entreprisen.

Bærekraft og miljø i alle beslutninger

BREEAM Infrastructure teamet som har tildelt Skanska sluttkarakteren «very good» har i dette tilfelle lagt vekt på dokumenterte resultater på tema som ledelse, robusthet, hensyn til lokalsamfunn og interessenter, arealbruk og verdi, landskap og kulturarv, forurensning og ressurser.

Skanskas prosjektsjef Hilde Ulvik peker på vektlegging av bærekraft og miljø i beslutninger samt godt samarbeid mellom entreprenør og byggherre, som viktige faktorer for oppnådd miljøsertifisering.
Skanskas prosjektsjef Hilde Ulvik peker på vektlegging av bærekraft og miljø i beslutninger samt godt samarbeid mellom entreprenør og byggherre, som viktige faktorer for oppnådd miljøsertifisering. Foto: Dagrunn Husum

-  God miljøledelse har vært viktig for at vi har kunnet gjennomføre prosjektet med ønsket sluttkarakter. Ved de aller fleste beslutninger underveis har hensynet til bærekraft og miljø blitt vurdert og tillagt vekt. I tillegg til samarbeidet mellom oss som entreprenør og Vegvesenet som byggherre fungert godt og bidratt til at vi har nådd målene for prosjektet, sier Skanskas prosjektsjef Hilde Ulvik.

Har sanket poeng for gjenbruk

Gjenbruk av materialer, produkter og ikke minst masser er ett annet punkt som har sanket mye BREEAM Infrastructure- poeng. I den forberedende anleggsentreprisen ble det revet rundt 140 boliger, næringsbygg, konstruksjoner, VA-anlegg og vegarealer. Gjennom hele riveprosessen har Skanska fortløpende vurdert ombruk av ulike materiale og masser. Blant annet er deler av asfalt og kantstein og lysmaster i stål og tre søkt gjenbrukt der det har vært mulig. I tillegg har det i prosjektet vært mye fokus på bærekraftig gjenbruk av masser og sanering av sterkt forurensede masser.

Dokumenterer at vi er på riktig vei

-E18 Vestkorridoren har som ambisjon å være et «utstillingsvindu for bærekraftig veibygging».  VI er derfor glad og stolt over at vår entreprenør Skanska her dokumenterer at vi er på riktig vei. For de to hovedentreprisene der arbeidet pågår nå, har vi satt enda høyere mål og vil styre mot BREEAM Infrastructure-ratingen «Excellent». Jeg har stor tro på at vi med riktig fokus og innovative løsninger også vil nå dette målet, sier prosjektsjef Tom Hedalen.

E18 Vestkorridorens prosjektsjef, Tom Hedalen er glad og stolt over oppnådd miljøsertifisering av den forberedende anleggsentreprisen. 
-Vår entreprenør Skanska dokumenterer her at vi er på riktig vei m.o.t. ambisjonen om å være et utstillingsvindu for bærekraftig veibygging, sier han.
E18 Vestkorridorens prosjektsjef, Tom Hedalen er glad og stolt over oppnådd miljøsertifisering av den forberedende anleggsentreprisen. -Vår entreprenør Skanska dokumenterer her at vi er på riktig vei m.o.t. ambisjonen om å være et utstillingsvindu for bærekraftig veibygging, sier han. Foto: Dagrunn Husum