Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet legger forslag til detaljreguleringsplan i Molde ut til offentlig ettersyn. Planen gjelder for ny gang- og sykkelveg langs fv.662 Julbøen-Baret.

Høringsperiode: 06.03.2023 - 26.04.2023

Formålet med reguleringsplanen er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny gang- og sykkelveg mellom Julbøen og Baret i Molde kommune.

Tiltaket skal sikre trafikksikker framkommelighet, og sammenkoblingen mellom eksisterende gang- og sykkelveg fra Molde sentrum med planlagt ny gang og sykkelveg på Julbøen. Tiltaket er en del av E39 Ålesund–Molde | Statens vegvesen

Planen utarbeides i samarbeid med Molde kommune.

Kort om planen

Tiltaket regulerer hovednett for gang- og sykkelveg som omfatter en strekning på ca 1 700 m med krysningspunkt av fylkesvegen plassert øst i planområdet. Avkjørsler vil tilpasses krav om sikt og høydeforskjell, gjelder også avkjørsel for beredskapsveg for E39 Julbøen – Molde i Mordalen. Det reguleres ny busslomme vest i planområdet og dagens busslomme i Mordal tilpasses krav til universell utforming.

Trinnvis utbygging

Det legges opp til trinnvis utbygging av krysningspunkt for ny gang- og sykkelveg. Øst i planområdet reguleres undergang under fv. 662 som framtidig løsning for krysning samtidig som krysning i plan er vist.

Vedlagt følger plandokumenter:

Vedlegg til planen

Dokumenter i saken er lagt ut på Molde kommune sine nettsider:  www.molde.kommune.no

Merknader

Statens vegvesen ber om at merknader til planforslaget sendes skriftlig til Statens vegvesen innen 26. april 2023 til:

  • , eller post til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

NB: Merk innspill med: Sak: 22/200643

Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-10. Planen er utarbeidet etter pbl. §§ 3-7 og 12-3.

Kontakt

Spørsmål til planarbeidet for reguleringsplan Fv.662 GSV Julbøen – Baret kan rettes til:

Harald Inge Johnsen, prosjektleder Statens vegvesen, e- post: , tlf. 915 12885

Lina Öberg, planleggingsleder Statens vegvesen,  e-post: , tlf. 930 80664

Hogne Frydenlund, Rådgiver plan Molde kommune, e-post: , tlf. 482 79677