Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen endrer planene, og går bort fra å regulere for fire felts motorveg på denne midtre delen av E39 Ålesund-Molde.

Statens vegvesen gjennomførte høsten 2021 verdianalyser som blant annet kartlegger forventet trafikkmengde. Disse analysene viser at et trafikkgrunnlag som utløser behov for 4-felts motorveg ligger veldig langt frem i tid for strekningen mellom Håem og Vik.

-Etter hvert som vi har jobbet med planene for denne strekningen ser vi at det ikke er behov for å verken bygge eller regulere for fire felts veg mellom Håem og Vik. I hvert fall ikke før om veldig mange år. En såkalt 2/3 felts motortrafikkveg vil være en god løsning både for trafikantene og for natur og miljø, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen.  

En 2/3 felts motortrafikkveg har to felt med midtdeler, og forbikjøringsfelt på deler av strekningen.  

Nedjusterte ambisjoner i NTP

Når prosjektet E39 Ålesund-Molde først kom inn i Nasjonal Transportplan i 2017 var planen å bygge fire felts veg på hele strekningen. Litt etter litt har ambisjonsnivået endret seg.

  • NTP: 2018-2029: Bygge fire felts motorveg for 110 km/t.
  • NTP: 2022-2033: Bygge 4 felts motorveg på Vik – Julbøen, og 2/3 felts motortrafikkveg for 90 km/t for resten av strekningen. Regulere for fire felts motorveg langs hele strekningen.

Og nå viser de siste verdianalyser at det heller ikke er nødvendig å regulere for høyere vegstandard enn 2/3 felts motortrafikkveg på strekningen mellom Håem og Vik. Unntaket er tunnelene. De planlegges bygd med ett løp, men det vil bli regulert for to løp. Grunnen til dette er sikkerhetskrav i tunneler som krever rømningsmuligheter når trafikkmengden øker og overstiger 8000 biler i snitt pr døgn.

Positivt for klima og miljø

Ved å gå ned i vegstandard vil naturinngrepene bli mindre. En 2/3 felts motortrafikkveg krever mindre areal enn en firefelts motorveg. Den positive effekten vil også merkes i klimagassregnskapet under bygging, blant annet i form av redusert materialbruk, redusert energiforbruk, og mulig mindre behov for massetransport. Samtidig vil en reduksjon av hastighet fra 110km/t til 90km/t redusere klimagassutslippet knyttet til vegtrafikken.

Starter opp ny planprosess

Strekningen fra Håem til Vik berører to ulike reguleringsplanområder.

  • Digernesskiftet- Ørskogfjellet
  • Ørskogfjellet – Vik

For Ørskogfjellet – Vik ble planprogrammet vedtatt våren 2021, og reguleringsplanen ble lagt ut på høring fjerde januar 2022. Målet er endelige vedtak forsommeren 2022.

På strekningen mellom Digernesskiftet og Ørskogfjellet ble reguleringsplanprosessen startet opp i sommer. Nå ønsker vegvesenet å ta et steg tilbake, utvide planområdet og starte en mer overordnet kommunedelplanprosess.

I andre halvdel av januar skal Statens vegvesen møte Ålesund kommune, for å avklare grensene for planområdet og prosessen videre. Kunngjøring av kommunedelplanen vil bli varslet gjennom media, og på prosjektsiden til E39 Ålesund-Molde.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Prosjektleder Harald Inge Johnsen, tlf. 91 51 28 85, epost: 

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal