Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har laget nytt reguleringsforslag med lengre tunnel og kortere dagsone på E39 i Vestnes.

Reguleringsplan for E39 Ørskogfjellet- Vik ble lagt ut på offentlig høring 4. januar 2022.

Den regulerte vegstrekningen var totalt 8320 meter hvorav 5800 m var tunnel og 2570 m veg i dagen. For å imøtekomme høringsuttalelser legger Statens vegvesen nå ut et nytt reguleringsforslag med lengre tunnel og kortere dagsone legges ut på offentlig høring.

Høringsperiode: 16.09.22- 29.10.22.

Det nye forslaget regulerer en vegstrekning på totalt 8228 m fordelt på 1738 m dagsone og 6490 m tunnel.

Hjemmels- og rettighetshavere, andre høringsparter og regionale myndigheter blir varslet.

 Merknader

Eventuelle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller på e-post: 

Merk oversendelsen med saksnummer 20/20416.

Høringsfrist 28.10.2022.

Vi gjør oppmerksom på at innsendte merknader ikke blir besvart direkte, men Statens vegvesen lager en oppsummering av merknadene, og foretar eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.

Det ble avholdt et informasjonsmøte den 26.01.22 om reguleringsplanarbeidet E39 Ørskogfjellet- Vik. Det er ikke lagt opp til informasjonsmøte i forbindelse med høring av nytt planforslag.

Eventuelle spørsmål om planarbeidet kan rettes til planleggingsleder Manhild Rømyhr, tlf. 90076924 eller e-post 

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen er utarbeidet etter §§ 3-7 og 12-3.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal