Du kan no sjå utsikts-foto frå byggeplassane på E39 Svegatjørn-Rådal. Drone blir nytta til målingar på veganlegget, og tek samstundes foto i 360 graders sirkel. Drona går opp over faste punkt i dagsonenen og tek foto her.  Du kan «vandre» i området ved hjelp av mus eller pil i kart, eller gå inn på detaljar i bileta.

Det er Hawkeye AS i Bergen som leverer drone-bileta, som ein del av eit fagoppdrag på geomatikk i prosjektet.

Bileta vil bli oppdaterte med jamne mellomrom gjennom byggeperioden: 

Utsikts-foto frå byggeplassane