Grunnundersøking med seismikk

— I samband med planlegging av E39 Volda-Furene, vil Statens vegvesen region midt, gjennomføre nødvendig stikking og grunnundersøking med seismikk over fleire eigedomar.

Arkeologiske registreringar

— Dei neste tre vekene blir det gjort arkeologiske registreringar i samband med planlegginga av E39 Volda-Furene.

Oppstart av planarbeid for E39 Volda–Furene

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Volda kommune utarbeide ein detaljreguleringsplan for E39, strekninga Volda–Furene. Denne kunngjeringa er i samsvar med plan- og bygningslova §12-8. Reguleringsplanen vert utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova §§ 12-3 og 3-7.

Ideverkstad E39 Volda-Furene

— 10. og 11. februar arrangerte Statens vegvesen ein ideverkstad for inviterte interessentar i Volda.

Kommunedelplan E39 Volde-Furene 2. gong offentleg ettersyn

— I medhald av plan- og bygningslova § 11-5, jf. § 11-14, og i samsvar med vedtak i Volda Formannskap i sak 132/14 den 24.06.2014, vert kommunedelplan for E39 Volda-Furene med tilgrensande arealformål på Rotset/Myrane og i Fureneområdet, lagt ut til offentleg ettersyn i tida 5.07. til 4.09.2014.

Informasjonsmøte

— I samband med høyring av kommunedelplan og tilhøyrande konsekvensutgreiing for ny E39 mellom Volda sentrum og Furene vert det arrangert ope informasjonsmøte.

Kommunedelplan E39 Volda-Furene til offentleg ettersyn

— I medhald av plan- og bygningslova § 11-5, jf. § 11-14, og i samsvar med vedtak i Volda Formannskap i sak 18/12 den 6. februar 2012, vert kommunedelplan for E-39 Volda-Furene med tilgrensande arealformål på Rotset/Myrane og i Fureneområdet, lagt ut til offentleg ettersyn i tida 26. mai til 14. juli 2012.