Artikkelen er fra 2014, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen kunngjorde tirsdag konkurransen om vegutviklingskontrakten for E6 Helgeland nord. Én entreprenør vil få ansvar for både å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde hele strekningen.

- Gjennom å lyse ut jobben setter vi i gang med å prekvalifisere entreprenørene. Vi må være sikre at aktøren vi velger er i stand til å gjennomføre et såpass stort og komplekst prosjekt som Helgeland nord er, sier prosjektleder Bård Nyland.

Etter prekvalifiseringen vil Statens vegvesen innlede en konkurransepreget dialog med inntil fire entreprenører. Dette er en relativt ny anskaffelsesprosedyre, hvor den enkelte aktør skal skissere og legge frem forslag til hvordan oppdraget best kan løses.

- Fordelen med denne måten å jobbe på er at vi kan avklare fortløpende overfor entreprenørene hvilke løsninger vi ønsker oss. Kontinuerlige innspill fra oss vil gi dem de beste forutsetningene for å planlegge strekningen slik vi vil ha den, sier Nyland.

Når dialogen er avsluttet, inviteres entreprenørene til å delta i en tradisjonell anbudskonkurranse.


Ny kontraktsform skal gi stordriftsfordeler

For Helgeland nord skal Statens vegvesen benytte seg av en ny kontraktsform, kalt en vegutviklingskontrakt. Denne innebærer at utbyggingen av de i alt ti delstrekningene mellom Korgen og Bolna, samt drift og vedlikehold for hele strekningen, blir lyst ut i én samlet konkurranse.

- Målet med å bruke denne kontraktsformen er å oppnå stordriftsfordeler, og med det en lavere totalkostnad. I tillegg bør ansvaret for å drifte strekningen etter at den er bygd være incitament for entreprenøren å velge kvalitetsmessig gode løsninger, sier Bård Nyland.

Kontrakten med entreprenøren vil være av inntil 15 års varighet, inklusiv byggetiden på fire-fem år.


- Styrer mot 2020

Helgeland nord har en kostnadsramme på 1,69 milliarder kroner, mens hele prosjekt E6 Helgeland er kostnadsberegnet til nærmere 5,19 milliarder.

De to andre delprosjektene i pakken, Brattåsen-Lien og Helgeland sør , skal nå gjennom en KS2, altså en andregangs kvalitetssikring. Denne gjøres av eksterne konsulenter, i hovedsak med formål å kvalitetssikre kostnadsestimatene.

- Forutsetningen for utbyggingspakken er ferdigstillelse innen 2020. Det styrer vi fortsatt mot, sier Nyland.

Konkurransegrunnlaget er lagt ut på Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, med forbehold om Stortingets godkjenning.


For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Bård Nyland, telefon 952 42 741.

Aktuelt for fylke(r): Nordland