E6 Kulstaddalen nord–Åkvik © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Strekningen er ca. 8,7 kilometer lang, hvorav om lag 7,6 kilometer legges i ny trasé. Parsellen omfatter bygging av tre tunneler og to bruer. Når prosjektet er ferdig, vil E6 være kortet ned med ca. 850 meter.

Reguleringsplan for E6 Kulstaddalen nord–Åkvik var til offentlig ettersyn og høring, frist var 25. april 2018.

Foto: Statens vegvesen