Artikkelen er fra 2021, og innholdet kan være utdatert.

Planprogrammet beskriver hvordan Statens vegvesen vil jobbe for å finne en optimal framtidig sammenhengende trasé for ny E6.

– Ny E6 Åsen-Mære vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion, sier Torstein Ryeng, prosjektleder i Statens vegvesen.

– I planprogrammet vil vi også se nærmere på lokalvegsystemet, gang- og sykkelveger på strekningen, og vise hvilke virkninger ny veg vil ha på samfunn og miljø, eksempelvis dyrket mark, forteller han.

Hensikten med å bygge ny E6 Åsen-Mære er:

  • Maksimering av samfunnsøkonomisk nytte.
  • Bedre trafikksikkerhet.
  • Kortere reisetid.
  • Bidra til oppfyllelse av Norges klima og miljømål, herunder minimalisere nedbygging av dyrka mark.
  • Bedre samfunnssikkerhet.
  • Et gjennomgående gang- og sykkelvegnett.
  • Forbedret tilbud for kollektivtrafikken.
  • Lokal og regional utvikling.

Her kan du lese hele planprogrammet som viser de ulike traseene som skal utredes (PDF.)

Kart med alternative veglinjer E6 Åsen nord–Mære (kart fra ArcGIS)

Kort historikk om planarbeidet

Statens vegvesen startet i 2015 opp arbeidet med å utarbeide kommunedelplaner for prosjektet ny E6 på strekningen Åsen - Mære. Planområdet berørte i utgangspunktet kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Trasé har blitt vedtatt av Inderøy og Steinkjer. For Verdal pågår det en egen prosess for å avklare endelig valg av trase og prinsippløsning for kryss. For Levanger skal det nå ses på optimaliseringer av allerede utredede alternativer, samt østlig alternativ.

Dette er et revidert planprogram basert på planprogrammet som var ute på høring i samtlige kommuner våren 2016 og kommunedelplanen som var på høring i 2017. Revidert forslag til planprogram legges ut til høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om planoppstart og utvidet planområde.

Varsel om planoppstart og høring av planprogram E6 Åsen nord-Mære

Statens vegvesen er tiltakshaver og ansvarlig for planleggingen, Rambøll er engasjert som plankonsulent, mens Levanger kommune er planmyndighet. Planarbeidet gjennomføres derfor i nært samarbeid med Levanger kommune.

Hva er et planprogram?

Et planprogram beskriver hvordan Statens vegvesen foreslår å gjennomføre det forestående planleggings- og utredningsarbeidet i henhold til plan- og bygningslovens forskrift om konsekvensutredning (2017). Dette omfatter blant annet hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, hvilke korridoralternativer som skal utredes videre, og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag.

Les mer om hva et planprogram er.

Gikk du glipp av det digitale folkemøtet? 

Om lag 350 deltakere deltok på det digitale folkemøtet onsdag 10. februar. Møtet varte i 2.5 timer. De siste to timene besvarte vi cirka 50 spørsmål og svar. 

Gikk du glipp av møtet? Trykk på denne lenken for å se opptaket. 

Presentasjonen til prosjektleder Torstein Ryeng kan du laste ned her (PDF). 

Slik kan du sende innspill

Har du innspill til planprogrammet kan du sende de til:

firmapost@vegvesen.no

eller med post til:

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål,

2605 LILLEHAMMER

Formålet med planarbeidet er finne optimal framtidig sammenhengende trasé for ny E6 som vil knytte Trondheim og Steinkjer, og områdene mellom, sammen til en mer integrert bo- og arbeidsmarkedsregion. Foto: Statens vegvesen
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag