Reguleringsplan for E6 Vuolmmašjohka bru til offentlig ettersyn

— Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger. Planen er laget i samarbeid med Porsanger kommune. Planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Varsel om oppstart av planarbeid E6 ny Vuolmmašjohka bru

— Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 startet arbeidet med detaljregulering for ny Vuolmmašjohka bru med tilstøtende veger i Porsanger kommune. En strekning på cirka 2,3 kilometer.