Her vil det etter kvart bli lagt ut plandokument for vedtekne reguleringsplanar og for reguleringsplanar som er ute på høyring.

Vedtekne reguleringsplanar

Det er åtte godkjende reguleringsplanar for tiltaka i Førdepakken:

Planar under arbeid

Det vert for tida arbeidd med desse planane:

Det er ikkje varsla planoppstart for Tiltak 20 - Halbrendsøyra-Øyrane.