Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

De eldste bygde vegene i Norge er kjent som kongeveger og postveger. Mange utgjør fantastiske kulturminner som tar deg med på historiske vandringer.

Statens vegvesens har ansvar for å ivareta kulturminner fra egen sektor hjemlet i Kongelig resolusjon fra 2006. I etatens nasjonale verneplan inngår et representativt utvalg av veger, bruer og bygninger mm fra nyere tid (1537 og til 2000). Kulturminneverdiene til objektene i verneplanen skal sikres gjennom istandsetting, skilting og ikke minst jevnlig skjøtsel og vedlikehold.

Statens vegvesen satser spesielt på å tilrettelegge lengre strekninger av de første statlig bygde hovedvegene; de såkalte kongeveger og postveger, som historiske vandringveger. Prosjekter som Kongevegen over Filefjell og over Dovrefjell legger til rette for grønn mobilitet i storslåtte omgivelser, og bidrar samtidig til en bedre bevaring av kulturminner med høy verneverdi, bedre folkehelse, økt lokal verdiskapning og flere levedyktige lokalsamfunn.

Det pågår og er i perioden 2022 – 2027 planlagt istandsettinger og restaureringer på flere objekter i verneplanen. Tiltakene utføres i henhold til verne- og fredningsbestemmelser, og tiltak utover vanlig vedlikehold på fredete objekter krever dispensasjon fra Kulturminneloven. Listen over tiltak presentert her er et lite utvalg.

Krokkleiva i Hole

Fullføre istandsettingen av en 1,4 km lang fredet strekning av den Bergenske kongevei.

Kontakt: ann.engh@vegvesen.no

Kongevegen over Dovrefjell

Del av den Trondheimske kongeveg mellom Oslo og Trondheim.

På flere delstrekninger langs den ti mil lange strekningen foregår det istandsetting og tilrettelegging mellom Dovre og Oppdal (2018–2022).

Kontakt: marit.johansson@vegvesen.no 

Skodje vegstasjon

Istandsetting av fredet vegstasjon fra 1958.

Kontakt: izabela.chlewicka@vegvesen.no

Trondheimske postveg mellom Stavanger og Trondheim

Registrering, istandsetting og tilrettelegging av flere delstrekningene (Alver, Gulen, Ørskog). Samarbeid med fylkeskommunene og Riksantikvaren.

Kontakt: cathrine.thorstensen@vegvesen.no

Stalheimskleiva i Voss

Del av Bergenske postveg/Bergenske kongveg.

Det foregår en større restaurering av en vegmur i Minesvingen og et arbeid med å avdekke flere av de høye vegmurene (2020–2022/2024).

Kontakt: ann.engh@vegvesen.no

Sørelva oppsynsmannsbrakke i Saltdal

Istandsetting av fredet bygning oppført i forbindelse med byggingen av veganlegget mellom Krokstad og Storfjord i perioden 1930–1937.

Kontakt: siv.annie.henriksen@vegvesen.no

Strømmen bru i Båtsfjord

Brua var ferdig bygd i 1929 og den eldste fagverksbrua som er bevart i Finnmark. Brua krever omfattende vedlikehold og istandsetting.

Kontakt: siv.annie.henriksen@vegvesen.no

Sist oppdatert: