Attraksjonen Nasjonale turistveger er 18 utvalgte kjøreturer gjennom vakker norsk natur.

Opplevelsen forsterkes med nyskapende arkitektur og tankevekkende kunst på tilrettelagte utsiktspunkter og rasteplasser.

Statens vegvesen har ansvaret for å utvikle og følge opp attraksjonen Nasjonale turistveger. Oppdraget er gitt av Stortinget og Regjerningen.

Norge som reisemål

Turistvegsatsingen skal bidra til å styrke Norge som reisemål ved å gi vegfarende turister opplevelser som frister til lengre opphold og flere besøk. Målet er å styrke næringsliv og bosetting i distriktene.

Satsingen involverer blant annet 8 fylkeskommuner, 60 kommuner, andre offentlige organer, reiselivsorganisasjoner og lokalt næringsliv.

Helhetlig satsing

Fra 1994 til 2029 er planen å investere ca. 6 milliard kroner, hvorav 5 milliard kroner over Samferdselsdepartementets budsjett.

Midlene dekker investeringer i nye anlegg, nødvendige oppgraderinger og fornyelser for å sikre at kvaliteten på gjennomførte prosjekt blir holdt i hevd og for tilpasninger av endret bruk. Alminnelig drift og vedlikehold dekkes av vegeierne Statens vegvesen (riksveger) og fylkeskommunene (fylkesveger). 

Etter planen skal Nasjonale turistveger stå fram som fullstendig attraksjon i løpet av 2029 etter gjennomføring av i alt 220 anlegg spredt utover de 18 turistvegstrekningene. Fra 2029 vil strekningene bli driftet, vedlikeholdt, fornyet og videreutviklet.

Sist oppdatert: