Siden starten av 2015 har Statens vegvesen arbeidet med utbedring og oppgradering av tunneler med lengde over 500 meter.

Deler av riksvegnettet inngår i hovedvegnettet for Europa og det er tunneler på denne delen av vegnettet som er prioritert og blir utbedret først. Samlet er det om lag 200 tunneler.

I korte trekk er det sikkerhetsutstyret som blir fornyet og forbedret, for at tunnelene skal være i samsvar med gjeldende regelverk. Kravene reguleres blant annet av Tunnelsikkerhetsforskriften, men det er også andre forskrifter som må følges.

Hva blir gjort?

Vi utarbeider detaljerte planer for hver enkelt tunnel. Dette er eksempler på utbedringsarbeider som blir gjort:

  • Bedre brannventilasjon der det er krav om vifter, nytt slukkeutstyr og nye nødtelefoner med kommunikasjon direkte til vegtrafikksentralene.
  • Oppdaterte styringssystemer slik at tunneler kan stenges ved hendelser som brann, ulykker, vask og lignende.
  • Bedre belysning og evakueringsbelysning der dette mangler.
  • Tiltak for å sikre oppsamling av brannfarlige og giftige væsker slik at spredningsfare reduseres.
  • Nye tekniske bygg som ivaretar dagens krav og gir plass til all elektroutrustning i tunnelen.
  • Fjerning av utildekket vann- og frostsikring (PE-skum) og erstatte vann- og forstsikringen med en brannsikker løsning.

Tunneloppgraderinger i fylkene

Stengninger og omkjøringer

Illustrasjonsfilm om tunneloppgraderinger – hvorfor tar det så lang tid? Video: Los&Co.

Tunnelarbeidene kan føre til ulemper for trafikantene i den tiden det tar å utbedre tunnelen. Det praktiske opplegget vil variere ut fra lokale forhold. Noen steder stenges tunnelene kveld og natt. Andre tunneler stenges helt og trafikken dirigeres til omkjøringsveier. I tunneler med to adskilte løp, avvikles trafikken i ett av løpene om gangen hvis det er mulig.

Konsekvensene kan bli store på de mest trafikkerte veiene. Opplysninger om dette finner du på www.175.no.

200 tunneler er berørt av nye gjeldende forskrifter og må over tid utbedres. Det overordnede vegnettet blir prioritert først, slik som blant annet E6, E18, E16. Også riksvegene har store behov, men de fleste av tunnelene på dette vegnettet vil bli utbedret etter at tunnelene på hovedvegnettet er håndtert. Bli med inn i tunnelen og se hva arbeidene går ut på. I filmen forteller vi om konsekvensene for trafikken når arbeidene pågår. Video: Statens vegvesen. Video: Statens vegvesen.