Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å lede arbeidet med Konseptvalgutredning Nord-Norge (KVU). Utredningen skal konsentrere seg om de lange transportstrekningene, det vil si strekningene som har som funksjon å binde landsdelen sammen, og knytte denne til resten av landet og utlandet.

Kvanangsfjellet illustrasjonsbilde av Nord NorgeKvanangsfjellet illustrasjonsbilde av nord Norge. Foto: Statens vegvesen

I tillegg til veg, har både tog, fly og sjøtransport, hver på sin måte, viktige funksjoner i landsdelen. Utredningen skal derfor omfatte alle transportformer, og arbeidet vil skje i nært samarbeid med Jernbanedirektoratet, Avinor og Kystverket. I tillegg blir fylkeskommunene, Fylkesmennene, Sametinget, Bane Nor og Nye veier trukket inn, og næringsliv, transportører, innbyggere og interessegrupper blir også involvert.

Utredningen skal belyse hva som trengs for å utvikle en moderne og sammenhengende infrastruktur, som gir attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner og som kobler produksjon av varer og tjenester til markedene. Tidligere utredninger viser at de viktigste utfordringene i landsdelen er at det er dyrt å transportere gods, reisetidene er lange og det er begrenset kapasitet inn mot byområdene. I tillegg gjør værforhold, ras og skred og lange avstander at det er krevende å legge til rette for effektive transportforbindelser.

Utredningen skal skaffe et bilde av kostnader og samfunnsnytte for de aktuelle løsningene. Transporten i Norge skal bli grønnere, og omstilling til et lavutslippssamfunn legger premissene for arbeidet med utredningen. Den må også ta høyde for at ny teknologi kan åpne for nye muligheter og løsninger, og de ulike konseptene må sees i sammenheng på tvers av transportformer.