Det er definert noen marginalprosjekt som kan bygges dersom rammen i bypakken økes.

Rv. 80 Snippen-Havna

Framtidig vegløsning baserer seg på oppgradering av dagens veger. I reguleringsplanen er det lagt til rette for at rv. 80 kan utvides til fire felt på denne strekningen, men behovet må vurderes nærmere før utbygging. Det er planlagt en ny rundkjøring ved innkjøringen til jernbanestasjonen. Rundkjøringen på Snippen og i Sjøgata kan bli noe endret. Trygge fotgjengerkryssinger av rv. 80 står i fokus.

Strekningen inngår i de to reguleringsplanene "Bodø stamnettterminal" og "rv. 80 Thallekrysset – jernbaneområdet". Planene ble vedtatt av Bodø kommune i februar 2011. 

Ved Herredshuset legges det opp til at rv. 80 utvides til fire felt. Det er ennå ikke tatt stilling til om Sjøgata og Jernbaneveien skal bygges ut til fire felt på hele strekningen. Rundkjøringen i Sjøgata må omarbeides for å øke kapasiteten gjennom krysset. Det er planlagt et fortau på nordsiden av Jernbaneveien mellom fergeterminalen og den nye Hurtigruteterminalen ved NRK. Dette er for at ferge- og hurtigrutepassasjerer skal slippe å krysse Jernbaneveien.

Den nye kollektivgata gjennom Rensåsen inngår i reguleringsplanen.

Rv. 80 Mørkved sør

Planen er å forlenge dagens firefeltsveg østover med omlag 1,6 kilometer, hvorav ca en kilometer som firefeltsveg. I tillegg bygges en ny tilførselsvei fra rv. 80 til Mørkvedveien, rett øst for Mørkvedlia Idrettspark. Den nye vegen til Mørkvedveien krysser over jernbanen med bru og  kommer inn i en ny rundkjøring på riksvei 80.  Dessuten blir det en ny gang- og sykkelvei fra rv. 80 til Mørkvedlia Idrettspark.

Dagens veg på strekningen er en to-feltsveg med flere avkjørsler. Strekningen trafikkeres daglig av 13000 kjøretøy. Trafikkmengden kombinert med en vegstandarden gir følgende problemer:
• tilløp til kø i rundkjøringa på Bertnes om ettermiddagen
• vanskelig å komme ut fra og inn på sideveger i rushtiden
 
Samtidig er det kø i rushtiden på kommunal veg ved innkjøring til Bodin videregående skole og universitetet. Alle forholdene vil forsterkes merkbart med økende trafikk og bidra til økt fare for ulykker. Det er også betydelig fotgjengertrafikk over rv.80 og jernbanen ved Mørkvedlia uten at det er lagt til rette for det med planskilte kryssinger.

En forlengelse av eksisterende 4-feltsveg østover med tverrforbindelse til Mørkvedveien vil forbedre trafikkflyten fordi:
• Mørkvedveiens vestre del i mindre grad blir en gjennomfartsveg.
• Det blir færre som følger rv. 80 helt til Bertnes.
 
Det forventes videre en utvikling av området sør for rv. 80 (Mørkved sør) ved at store arealer skal reguleres til næringsformål og videre utbygging av universitetet. Utviklingen vil skape merkbar trafikkvekst i området.

Vegprosjektet består av
• 1050 meter 4-feltsveg inkl. parallell gang/sykkelveg (rv. 80)
• 600 meter ny 2-feltsveg med fortau, inkl. bru over jernbanen (kommunal veg)
• rundkjøring i krysset mellom disse
• gang/sykkelveg mellom rv. 80 og Mørkvedlia med kulvert under rv. 80 og jernbanen

Rv. 80 Trefeltsvegen – tilpassing til ny bruk

Området fra Bodøelv gjennom Grønnåsen til Stille Dal vil få flere positive virkninger av bypakken. Når Bodøtunnelen åpner vil om lag 2/3 av trafikken som går på dagens trefeltsveg gå i tunnelen. Det gir bedre kapasitet i kryssene, med mulighet for å endre prioriteringene i lyskryssene og fjerne køene inn mot trefelten. Redusert trafikk og kø gir også mindre lokal forurensning og støy, og forholdene for gående, syklende og kollektiv blir bedre.

Ombygging av trefelten etter åpningen av Bodøtunnelen er likevel et mulig utvidelsesprosjekt i Bypakke Bodø. I dette arbeidet er det også naturlig å se på om dagens kryss på Grønnåsen og Stille Dal skal endres. Det er imidlertid ikke bestemt om det blir en utvidelse av pakken og eventuelt hvilke prosjekt vi skal utvide med.

 

Delprosjekter