Dette er det største prosjektet i Bypakke Bodø.

Vegstrekningen er 5,5 km, hvorav tunnelen er ca. 2,8 km, hovedveg i dagen, samt omlegging av sideveger, nye gang-/sykkelvegforbindelser, kryssombygginger, riggareal og massedeponi.

Olav V. gate fram til kryss ved Gamle riksvei skal utvides fra to til fire kjørefelt. Felles for ny firefeltsveg er at kjøreretningene er separert med lav midtdeler for økt trafikksikkerhet.

Rv. 80 skal gå i tunnel fra Hunstadmoen til Bodin leir. Tunnelen får to løp med to kjørefelt i hver retning. Det betyr at øst- og vestgående trafikk kjører i hvert sitt tunnelløp. Fartsgrensen vil være 80 km/t. Det er forventet at 17000 kjøretøy vil benytte seg av tunnelen daglig i åpningsåret. Fra Bodin leir fortsetter vegen mot Bodøelvkrysset.

Alle kryss vest for tunnelen bygges om til rundkjøringer, som gir god trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Det er lagt vekt på god framkommelighet, trafikksikkerhet og universell utforming for gående og syklende med planskilt kryssing av ny riksveg og andre veger med stor trafikk. Hensikten er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten slik at flere velger sykkel framfor bil.

En viktig premiss for planarbeidet har vært å komme fram til løsninger som i liten grad medfører forsinkelser for bussen. Beregninger av forsinkelser for kollektivtrafikken viser en betydelig reduksjon ved bygging av ny veg.

Delprosjekter