Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen har aldri stilt strengere miljø- og klimakrav. Målet er å halvere mengden CO2 utslipp og utvikle nye tiltak og løsninger for grønnere vegbygging.

Hålogalandsvegen: 82 km veg skal bygges med Norges strengeste miljø- og utslippskrav.  Foto: Visuell kommunikasjon

– Målet er å halvere mengden CO2 utslipp. Vi ønsker med dette å bidra inn i det grønne skiftet, og sette presedens for fremtidig vegbygging og anleggsdrift, sier avdelingsdirektør for Utbygging nord, Stein Johnny Johansen.

Vegvesen-ansatte som jobber med prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Nordland og Troms og Finnmark, venter nå i spenning på Stortingets endelige behandling.

 – Vi har en svært kunnskapsrik, dedikert og sulten prosjektgruppe som higer etter å komme i gang med dette viktige prosjektet. Prosjektet er modent og vi er klar til å realisere det, sier prosjektleder Reidar Arnfinn Johansen.

Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Det nye veganlegget mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger. Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen. Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

Pilotprosjekt for grønnere bygging

I Statens vegvesen er det gjort et omfattende utviklingsarbeid av dyktige og engasjerte fagfolk for å utvikle nye klima- og miljøkrav til OPS-prosjektet.

– Ingen prosjekter har til nå hatt så spenstige klimakrav som denne kontrakten, sier prosjektleder Johansen.

Eksempler på slike tiltak er:

  • Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon
  • Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger
  • Sikre mulighetene for ytterligere CO2-reduksjoner undervegs i kontraktsperioden
  • Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftmål
  • Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster
  • Gjennom denne OPS-kontrakten, skal vi søke nå våre egne – Norges – og Europas klimamål for reduksjon av klimagassutslipp i anleggsbransjen. Når anlegget står ferdig vet vi mer om hvilke tiltak som ga ønsket effekt og hvilke som ikke virket. Det vil gi Statens vegvesen et bedre kunnskapsgrunnlag og viktig erfaring etaten kan bygge videre på for å sikre at fremtidige utbygginger blir så grønne og miljøvennlige som praktisk mulig.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.

Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.
Prekvalifisering og forhandlinger

Når Stortinget vedtar finansiering, er Statens vegvesen klar til å lyse ut kontrakten i markedet. Vi vil prekvalifisere inntil tre selskap for denne anskaffelsen. For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år. Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Forutsatt at finansieringen besluttes i løpet av våren, kan signering av kontrakt skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed stå ferdig i løpet av 2029.

Mer for pengene

Strekningen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. I forarbeidet til NTP-en, identifiserte etaten innsparinger på 134 milliarder kroner for litt over hundrede prosjekt og strekninger. Det ga økonomisk rom til flere store prosjekt i denne planen.

– Som Norges desidert største landbaserte byggherre var det viktig for oss å få på plass og kunne realisere så mange vegprosjekt som mulig. Vi sørger helt enkelt for at samfunnet får mer veg for pengene, sier utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik.

 

Se hele pressemeldingen her

Les mer om prosjektet her

Se video av ny E10 Hålogalandsvegen her

Dette er Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark