Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

Milepæler i prosjektet

 • Planlegging igangsatt våren 2014
 • Forprosjekt plan 30.6 - 30.11.2014, drøfting av alternative traseer med silingsrapport
 • Søknad om statlig plan 25.9.2014
 • Desember 2014: Beslutning om statlig plan
 • Januar 2015: Forslag til planprogram til offentlig ettersyn
 • Mars 2015: Høringsfrist planprogram
 • Statlig fastsatt planprogram - 10. september 2015
 • Oktober 2015: Kunngjøring av planoppstart
 • Høst 2016/vinter 2017: Høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan og konsekvensutredning
 • Første kvartal 2017: Oversendelse til KMD for behandling og vedtak reguleringsplan for Hålogalandsvegen
 • 20. juli 2017: Reguleringsplanen vedtatt