Hålogalandsvegen er Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Harstad og Evenes skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet. 

Reguleringsplanen vedtatt i 2017 legger til rette for utbygging av i alt 148 kilometer veg. Gjennom Nasjonal transportplan har Stortinget gitt prioritet til bygging av 82 kilometer av dette, som skal gjennomføres etter kontraktsmodellen OPS (offentlig-privat-samarbeid)

OPS-utbyggingen

En OPS-kontrakt gir én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. OPS-kontrakten i prosjektet Hålogalandsvegen omfatter disse strekningene: 

  • Rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn
  • E10 fra Gullesfjordbotn til Tjelsund bru
  • Rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg
  • Rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord 

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. 

Status og vegen videre

Forutsatt stortingsvedtak om finansiering i løpet av våren 2021 kan vi lyse ut oppdraget sommeren samme år. Mulige tilbydere prekvalifiseres før Statens vegvesen skal forhandle med inntil tre leverandører for å fastsette de endelige rammene for prosjektet.

Signering av kontrakt kan skje tidlig i 2023. Vi anslår byggetiden til 6-7 år og det nye veganlegget kan dermed være ferdig i løpet av 2029.