Det er utarbeidet en mulighetsstudie for ny riksveg 35 mellom Hokksund og Åmot. Mulighetsstudie konkluderte med at prosjektet ville få en antatt kostnad på over 500 millioner kroner, som er grensen for når det skal gjennomføres en konseptvalgutredning.
På bakgrunn av dette ba Buskerud fylkeskommune om at det ble utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU).

Strekningen Hokksund-Åmot er en kort vegstrekning. Vegdirektoratet foreslo derfor å forlenge KVU'en til Jevnaker.  Øst for Jevnaker har rv. 35 en gjennomgående god standard.
Strekningen øst for Jevnaker til Olimb ligger inne med midler til bygging i perioden 2010-13 i Nasjonal transportplan (NTP).

Hokksund–Jevnaker (KVU)