KS1
Stortinget har bestemt at alle statlige investeringer med antatt totalkostnad over 500 millioner kroner skal gjennomgå en ekstern kvalitetssikring i tidlig fase, en KS1. Det forutsettes også at KS1 skal gjennomføres for:

  • Transportkorridorer som binder ulike deler av landet sammen, og som bidrar til god tilknytning til det internasjonale transportnettet.
  • Transportsystemet i større byområder.
  • Geografiske områder der transportsystemet er omfattende og komplekst.
  • Enkeltstående og avgrensede prosjekter som legger føringer for framtidig valg av korridorløsninger.

Formålet med kvalitetssikringen er å få bedre styring med planlegging av store prosjekter på et tidlig stadium. Kvalitetssikringen gir videre et grunnlag for et overordnet prinsippvedtak i regjeringen om valg av prosjekt/konsept.

KVU 
Konseptvalgutredningen (KVU) skal være et grunnlag for gjennomføring av KS1. Det er KVU'en KS1 kvalitetssikrer. Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehovet på og beslutte om det skal startes planlegging etter plan- og bygningsloven. KVU'en utarbeides av tiltakshaver, og består av fire hoveddeler:

  • Behovsanalyse
  • Strategidokument (mål)
  • Kravdokument
  • Alternativanalyse

I konseptvalgutredningen gjøres det en grundig gjennomgang av ulike interessenter og deres behov, og konkluderer med viktigste behov. Dette danner grunnlaget for å formulere mål for tiltaket (samfunnsmål og effektmål) og hvilke krav konseptene må oppfylle.
Det er Samferdselsdepartementet som gir mandat for KVU-arbeidet.

Ved utarbeidelse av KVU legges det stor vekt på å gjennomføre en åpen prosess med bred deltakelse fra kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner og næringsliv. Rapporten sendes også på høring.

Hokksund–Jevnaker (KVU)