Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å utrede de transportfaglige utfordringene som preger rv. 4 på strekningen Jaren–Mjøsbrua og Gjøvikbanen på strekningen Gjøvik–Oslo. Mandatet for prosjektgruppa som skal lage en konseptvalgutredning for jernbanen og riksvegen er nærmere beskrevet av Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet.

Jaren-Mjøsbrua, KVU