Byggingen ved Kanebogen var et av de største delprosjektene i Harstadpakken.

Delprosjektet omfattet bygging av blant annet kjøreveg, holdeplasser for buss, to rundkjøringer, sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg, undergang for gang- og sykkel, landskapsarbeider og veglysanlegg.

I tillegg ble det gjort omlegginger i eksisterende vann- og avløpsledninger, strøm-, tele- og fiberkabler og etablert nytt overvannssystem.


 

 

Illustrasjon av hvordan Kanebogen kan komme til å se ut.
Foto: Torild Heimdal