Riksveg 36 har en sentral rolle i hovedvegsystemet i byområdet. Ny rv. 36 planlegges for hele strekningen fra ny E18 i Skjelsvikdalen til Skyggestein for å sikre helhetlig løsning for byområdet.

Du kan lese mer om prosjektet på bypakke.no: Spørsmål og svar om ny riksveg 36 i Grenland.

31.03.2023 — Planlegging av rv. 36 settes på pause inntil Stortingsmelding om NTP 2025–2036 legges fram våren 2024

Målet med prosjektet er å avlaste dagens vegnett, bedre framkommeligheten og bidra til attraktiv by- og næringsutvikling.

Statens vegvesen starter nå arbeidet med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny riksveg 36 på strekningen Skjelsvikdalen i Porsgrunn kommune til Skyggestein i Skien kommune. 

Prosjektets viktigste milepeler de neste to årene

Her er Statens vegvesen sin framdriftsplan for den videre planlegging av ny rv. 36 Skjelsvikdalen-Skyggestein.

  • Planprogrammet til politisk førstegangsbehandling i kommunene høsten 2021, forventet fastsettelse av planprogram i Porsgrunn og Skien høsten 2022.
  • Kommunedelplan med konsekvensutredning til førstegangsbehandling våren 2023 og andregangsbehandling høsten 2023.
  • Deretter startet arbeidet med reguleringsplanen for ny rv. 36 gjennom Porsgrunn og Skien.

Byggingen av ny rv. 36 er avhengig av prioritering i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Vei:
Rv. 36
Fase:
Planfase
Kommuner:
Porsgrunn, Skien
Fylker:
Telemark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Rv. 36 Kryss Skjelsvikdalen–Skyggestein © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Kari Floten

Prosjektleder
Telefon:
97 60 23 44
E-post:

Erika Klein

Planleggingsleder
Telefon:
91 34 69 05
E-post:

Sist oppdatert: