Vi jobber nå med tiltak på gamle rv. 3 og rv. 25 etter åpning av ny veg. Noen tiltak er ferdige og noen pågår. Alle tiltak skal være ferdig i løpet av 2023.

Ny rv. 3/25 Løten - Elverum åpnet 30. juli - tre måneder før planlagt!

Les mer om det nyåpnede OPS-prosjektet lenger ned på siden.

Arbeidene på gammel rv. 3/25 pågår - ferdig i løpet av 2023

Arbeidet med gamlevegen pågår. Her skal vi legge på nye vegmerking. Kantlinjene skal trekkes inn slik at det legges bedre tilrette for sykling. Hastigheten settes også ned til 60 på hele strekningen. Når tiltakene er gjort vil det være et sammenhengende gang- og sykkelvegtilbud på hele strekningen Elverum - Hamar.

Høsten 2021 ferdigstilles asfalt- og oppmerkingsarbeider på gamle rv. 3/25 mellom Ånestad og Terningmoen. Det blir også lagt ny asfalt på andre deler av gammel rv. 3 og rv. 25 i Løten.

Med nye bruer over Terningåa og Fura, som ble åpnet sommeren 2021, er dermed mye av vegnettet istandsatt til fremtidig funksjon.

Gjenstående sidevegstiltak

Brennerikrysset (Bygges i løpet av 2022)

 • Nytt og oppdatert lyskryss.
 • Oppgradering av busslommer.
 • 150 meter ny gang- og sykkelveg langs Budorvegen og Brennerivegen

Veenskrysset i Løten (byggestart 2022 ferdig 2023):

 • Krysset bygges om til rundkjøring.
 • Ny bru over Vingerjessa
 • Nye vann- og avløpsrør
 • Vedlikehold av støyskjerm

Gamle rv. 3, Trondheimsvegen,  Elgstua - Grønvegen (2023):

 • Ny gang- og sykkelveg på strekningen (Ca. 300 meter)

Gjennomførte sidevegstiltak

 • Løten: Ny Fura bru og ny rundkjøring i krysset Chausseen-Kirkevegen-Furavegen åpnet sommeren 2021.
 • Elverum: Ny Terningå østre bru åpnet sommeren 2021.
 • Gammel rv. 3/25 mellom Ånestad og terningen skanse og gammel rv. 3 på Grundset er tilrettelagt for gående og syklende, med bredere vegskulder og nedsatt hastighet. 

Se illustrasjon nederst.

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

Rv. 3 er bygget som ny veg i egen trasé. Ny rv. 25 kobles til dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum er bygget som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum er bygget som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Dagens riksveg avlastes og skal inngå i det framtidige lokalvegnettet. Noen enkeltstrekninger legges om som en del av utbyggingen.

Statens vegvesen har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS. Skanska Norge AS er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet 5. juni 2018. Vegen ble åpnet for trafikk 30. juli 2020, tre måneder tidligere enn 1. november som først planlagt. Prosjektet ble også 1,5 mrd kroner billigere enn kostnadsanslaget.

OPS-selskapet skal drifte og vedlikeholde vegen i 20 år.

Dette er OPS-kontrakten som ble åpnet 30. juli 2020.

Kartillustrasjon OPS-kontrakten
Kartillustrasjon OPS-kontrakten Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Elverum, Løten
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Oppstart:
2017
Antatt åpnet:
Juli 2020

Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670 2340 Løten

Kontakter

Arne Meland

Prosjektleder
Telefon:
928 88 883
E-post:

Ellen Agnes Huse

Planleggingsleder
Telefon:
951 56 950
E-post:

Kari Pedersen

Prosjekteringsleder
Telefon:
918 05 829
E-post:

Brede Løvlien

Byggeleder
Telefon:
912 47 433
E-post:

Erik Larsstuen

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
958 42 248
E-post:

Sist oppdatert: