Vi jobber nå med tiltak på gamle rv. 3 og rv. 25 etter åpning av ny veg. Noen tiltak er ferdige og noen pågår. Alle tiltak skal være ferdig i løpet av 2024. Les mer i "Om prosjektet".

Her kan du lese siste nytt:  Plan for gang- og sykkelveg Elgstua – Grønvegen ut på ny høring | Statens vegvesen

 

Rv. 3 og rv. 25 er bygget som ny veg i egen trasé. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum er bygget som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum er bygget som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Arbeidet med tilpasning og utbedring av gamlevegen til sin nye funksjon som lokalveg har pågått siden åpning av ny riksveg.

Les mer om OPS-prosjektet lenger ned på siden.

Gjennomførte sidevegstiltak

Gammel rv. 3/25 mellom Ånestad og Terningen skanse og gammel rv. 3 på Grundset er tilrettelagt for gående og syklende, med bredere vegskulder og nedsatt hastighet.

Ny Fura bru og ny rundkjøring i krysset Chausseen-Kirkevegen-Furavegen i Løten og ny Terningå østre bru i Elverum åpnet sommeren 2021.

Det er også lagt ny asfalt på andre deler av gammel rv. 3 og rv. 25 i Løten og Elverum.

Den 14. oktober 2022 åpnet det nye Veenskrysset i Løten. De to gamle kryssene er erstattet med ei rundkjøring og det er bygd ny bru over Vingerjessa. Det er bygd nye bussholdeplasser og nye støyskjermer langs Kongsvegen og Kirkevegen.

Gjenstående sidevegstiltak

Brennerikrysset (Bygges i 2022, med sluttføring i 2023).
Her er Løten kommune byggherre, kommunen skifter ut vann- og avløpsledninger i området.

  • Nytt og oppdatert lyskryss.
  • Oppgradering av busslommer.
  • 150 meter ny gang- og sykkelveg langs Budorvegen og Brennerivegen

Gamle rv. 3, Trondheimsvegen,  Elgstua - Grønvegen (2024):

  • Ny gang- og sykkelveg på strekningen (Ca. 300 meter)
  • Ny asfalt og oppgradert belysning

Videre gjenstår noe utskifting av vegrekkverk og skilt, før Innlandet fylkeskommune og Løten kommune overtar vegene.

Om OPS-prosjektet rv. 3 og rv. 25 Løten-Elverum som sto ferdig 30. juli 2020

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Prosjektet gir økt trafikksikkerhet og framkommelighet, bedre bomiljø langs dagens veg og et sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Hamar og Elverum.

Rv. 3 er bygget som ny veg i egen trasé. Ny rv. 25 kobles til dagens rv. 3 / rv. 25 ved Terningmoen i Elverum. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum er bygget som firefelts veg. De resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i Løten og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum er bygget som tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt.

Dagens riksveg avlastes og skal inngå i det framtidige lokalvegnettet. Noen enkeltstrekninger legges om som en del av utbyggingen.

Statens vegvesen har kontrakt med OPS-selskapet Hedmarksvegen AS. Skanska Norge AS er utførende entreprenør, og anleggsarbeidene startet 5. juni 2018. Vegen ble åpnet for trafikk 30. juli 2020, tre måneder tidligere enn 1. november som først planlagt. Prosjektet ble også 1,5 mrd kroner billigere enn kostnadsanslaget.

Hedmarksvegen AS skal drifte og vedlikeholde vegen i 20 år.

Dette er OPS-kontrakten som ble åpnet 30. juli 2020.

Kartillustrasjon OPS-kontrakten
Kartillustrasjon OPS-kontrakten Foto: Statens vegvesen

Vei:
Rv. 3
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Elverum, Løten
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat, Bompenger
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Oppstart:
2017
Antatt åpnet:
Juli 2020

Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Chausseen 670 2340 Løten

Kontakter

Jan Egil Eilertsen

Prosjektleder
Telefon:
97654246
E-post:

Ellen Agnes Huse

Planleggingsleder
Telefon:
951 56 950
E-post:

Kari Pedersen

Prosjekteringsleder
Telefon:
918 05 829
E-post:

Brede Løvlien

Byggeleder
Telefon:
912 47 433
E-post:

Per Kollstad

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
E-post:

Sist oppdatert: