Ny bru åpnet i 2023. Pussing av sideterreng gjenstår. Det blir gjort forsommeren 2024.

Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny kjørebru med gang- og sykkelløsning som tilfredsstiller dagens krav. I den forbindelse kan det bli aktuelt å legge en midlertidig omkjøringsveg ved siden av eksisterende vei, slik at trafikken kan gå som normalt.

Milepæler 

Foreløpig milepælsplan
Milepæl Måned
Reguleringsplan på høring  september/oktober 2020
Vedtak februar 2021
Byggefase, ferdig sommer 2023

Vei:
Rv. 3
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Tynset
Fylker:
Innlandet
Finansiering:
Stat
Totalkostnad:
Totalkostnaden ble ca. 54 mill. kr eksl. mva. Kostnaden gjelder for ny bru, 200-300 meter riksveg (9 m bredde), gjenoppbygging av 200-250 m gang- og sykkelveg, to kryss med tilstøtende kommunale veger (ca. 150-200 m veg), utvidelse av gangkulvert under riksveg 3, nytt rekkverk, og utbedring og flytting av busslomme.

Rv. 3 Ya bru © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Einar Aakerøien

Byggeleder
Telefon:
90 51 17 23
E-post:

Vegar Antonsen

Prosjektleder
Telefon:
41 61 96 94
E-post:

Sist oppdatert: