Reguleringsplan for rv. 555 Storavatnet, ny kollektivterminal og grønnstruktur med plan ID 64550000 ble vedtatt i Bergen bystyre 23. mai 2019, sak 145/19.

Hensikt med planarbeidet

Hensikten med utarbeidelse av reguleringsplanforslaget for rv. 555 Storavatnet – ny kollektivterminal og grønnstruktur, er behov for reguleringsmessig avklaring av noen forhold som ikke ble endelig avklart i vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, se vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet mellom Kolltveit (i Fjell kommune) og Storavatnet (arealplan-ID 62990000 i Bergen kommune) 

  • Planarbeidet skal avklare utforming av ny kollektivterminal ved Olsvikskjenet i samsvar med vedtak i byrådet 30.06.2016. Denne skal erstatte viste kollektivterminal i vedtatt reguleringsplan.
  • Planarbeidet skal videre avklare hvordan overskuddsmassene fra Sotrasambandet skal anvendes.

Endringer i forhold til vedtatt reguleringsplan for rv. 555 Sotrasambandet, Kolltveit–Storavatnet

  • Flyttet kollektivterminalen til område ved Olsvikskjenet
  • Regulert inn tomt til brannstasjon i samsvar med ønske fra Bergen kommune, Bergen brannvesen
  • Innfarts-/turparkering nord for ny rv. 555, ca 300 plasser
  • Hovedsykkelvegen m/fortau er lagt i grøntdraget sør for ny rv 555 og foreslått forlenget til krysset Kjøkkelvikveien/Lyderhornvegen
  • Lukket drenering med to sedimentasjonsbasseng og videreføring i egen drensledning gjennom Storavatnet til Bjørndalspollen. Ingen utslipp i Storavatnet.

Veganlegget er i hovedtrekk beholdt som i gjeldende reguleringsplan for Sotrasambandet, vedtatt i bystyret 21.09.2016.

Planprosessen